DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU - važeći tekst, NN br. 124/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 

 

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

(„Narodne novine“, broj 124/17)

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
  IZVRŠENJE 2016. PLAN 2017. PRORAČUN ZA 2018. PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.
PRIHODI POSLOVANJA 116.397.924.576 121.013.261.363 128.230.583.232 132.520.007.309 136.477.120.067
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 450.179.758 560.395.000 799.540.868 805.217.454 837.231.928
UKUPNI PRIHODI 116.848.104.334 121.573.656.363 129.030.124.100 133.325.224.763 137.314.351.995
RASHODI POSLOVANJA 117.175.321.314 124.362.281.213 129.313.982.612 131.234.856.514 132.088.556.023
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.062.194.190 4.027.258.356 4.034.826.487 4.154.234.349 3.559.243.099
UKUPNI RASHODI 120.237.515.503 128.389.539.569 133.348.809.099 135.389.090.863 135.647.799.122
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -3.389.411.169 -6.815.883.204 -4.318.684.999 -2.063.866.100  
1.666.552.873

 

 

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA
  IZVRŠENJE 2016. PLAN 2017. PRORAČUN ZA 2018. PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 18.293.153.741 35.277.295.246 23.685.377.863 27.246.882.961 23.175.949.843
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 18.599.084.037 29.289.767.605 19.366.692.864 25.183.016.861 24.842.502.716
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 6.400.267.229 2.102.994.141 2.246.890.743 0 0
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU -2.704.925.764 -1.274.638.578 -2.246.890.743 0 0
NETO FINANCIRANJE 3.389.411.169 6.815.883.204 4.318.684.999 2.063.866.100 -1.666.552.873
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0  
0

 

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u državnom proračunu za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

 

Razred Skupina Pod­skupina Izvor Naziv prihoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Proračun za 2018. Projekcija proračuna za
2019.
Projekcija proračuna za
2020.
6       PRIHODI POSLOVANJA 116.397.924.576 121.013.261.363 128.230.583.232 132.520.007.309 136.477.120.067
  61     Prihodi od poreza 71.691.496.599 72.793.220.274 75.304.421.406 77.814.703.612 80.458.480.617
      11 Opći prihodi i primici     74.645.528.894 77.355.610.709 79.987.076.327
      41 Prihodi od igara na sreću     436.892.512 449.092.903 461.404.290
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     222.000.000 10.000.000 10.000.000
    611   Porez i prirez na dohodak 2.231.999.100 2.026.519.737      
    612   Porez na dobit 7.187.976.611 7.165.103.284 8.316.001.742    
    613   Porezi na imovinu 184.139.864 59.621.777      
    614   Porezi na robu i usluge 61.665.999.802 63.118.706.715 66.564.588.547    
    615   Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 404.876.433 423.268.761 423.831.117    
    616   Ostali prihodi od poreza 16.504.789        
  62     Doprinosi 22.194.306.700 23.085.639.983 24.253.311.879 25.201.560.135 26.105.286.962
      21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje     22.122.435.613 22.990.452.013 23.817.939.765
      23 Doprinosi za zapošljavanje     2.130.876.266 2.211.108.122 2.287.347.197
    622   Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20.229.501.780 21.048.341.946 22.122.435.613    
    623   Doprinosi za zapošljavanje 1.964.804.921 2.037.298.037 2.130.876.266    
  63     Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.792.129.094 11.174.359.299 13.803.359.335 14.624.211.622 15.051.524.370
      51 Pomoći EU     372.285.328 327.311.219 348.106.931
      52 Ostale pomoći     224.417.374 255.438.772 234.147.877
      53 Inozemne darovnice     27.793.000 22.806.000 2.806.000
      55 Refundacije iz pomoći EU     2.250.060.502 2.501.510.287 2.593.723.650
      56 Fondovi EU     10.790.988.238 11.448.304.874 11.833.182.442
      57 Ostali programi EU     137.814.893 68.840.470 39.557.470
    631   Pomoći od inozemnih vlada 233.721.172 94.739.099 9.127.475    
    632   Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 7.419.916.139 10.927.989.697 13.610.966.381    
    633   Pomoći proračunu iz drugih proračuna 51.221.216 56.535.338 56.072.443    
    634   Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna 58.379.933 70.640.165 64.482.138    
    636   Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 28.512.441 4.200.000 25.389.989    
    638   Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 378.194 18.555.000      
    639   Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   1.700.000 37.320.909    
  64     Prihodi od imovine 3.408.252.015 2.722.022.678 2.640.348.467 2.457.304.383 2.404.516.860
      11 Opći prihodi i primici     2.353.900.690 2.232.590.028 2.201.730.913
      31 Vlastiti prihodi     15.096.787 15.241.303 14.743.310
      42 Prihodi od spomeničke rente     40.000.000 40.000.000 40.000.000
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     231.350.990 169.473.052 148.042.637
    641   Prihodi od financijske imovine 1.929.411.847 1.234.670.558 1.381.927.100    
    642   Prihodi od nefinancijske imovine 1.445.827.514 1.455.508.650 1.232.774.479    
    643   Prihodi od kamata za dane zajmove 33.012.655 31.843.470 25.646.888    
  65     Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.870.071.694 3.499.702.963 3.703.238.820 3.727.549.926 3.745.066.460
      11 Opći prihodi i primici     1.254.701.931 1.354.333.242 1.442.115.704
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     2.448.536.889 2.373.216.684 2.302.950.756
    651   Upravne i administrativne pristojbe 495.747.773 504.188.927 593.155.096    
    652   Prihodi po posebnim propisima 3.374.323.921 2.995.514.036 3.110.083.724    
  66     Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.196.286.125 1.253.543.704 1.477.809.862 1.564.374.070 1.499.976.003
      31 Vlastiti prihodi     1.289.125.157 1.373.441.638 1.310.645.869
      61 Donacije     182.302.705 184.243.232 183.491.934
      63 Inozemne donacije     6.382.000 6.689.200 5.838.200
    661   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.124.863.788 1.211.261.114 1.289.125.157    
    663   Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 71.422.337 42.282.590 188.684.705    
  67     Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 5.661.735.618 5.886.143.400 6.474.043.133 6.544.614.223 6.614.143.473
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     6.474.043.133 6.544.614.223 6.614.143.473
    673   Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 5.661.735.618 5.886.143.400 6.474.043.133    
  68     Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 583.646.730 598.629.062 574.050.330 585.689.338 598.125.322
      11 Opći prihodi i primici     569.710.395 581.864.765 594.453.866
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     4.339.935 3.824.573 3.671.456
    681   Kazne i upravne mjere 530.238.835 580.868.641 557.019.123    
    683   Ostali prihodi 53.407.895 17.760.421 17.031.207    
                   
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7       PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 450.179.758 560.395.000 799.540.868 805.217.454 837.231.928
  71     Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 72.570.118,00 40.000.000 50.207.110 52.207.317 54.207.113
      11 Opći prihodi i primici     47.130.472 49.044.390 51.128.640
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     3.076.638 3.162.927 3.078.473
    711   Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 72.393.034 39.800.000 50.000.000    
    712   Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 177.084 200.000 207.110    
  72     Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 346.322.258 459.320.000 565.258.758 572.935.137 602.949.815
      11 Opći prihodi i primici     349.011.683 359.025.267 368.952.780
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     216.247.075 213.909.870 233.997.035
    721   Prihodi od prodaje građevinskih objekata 339.785.594 320.000.000 440.000.000    
    722   Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 890.714 136.500.000 122.090.797    
    723   Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 5.410.253 2.000.000 3.000.000    
    724   Prihodi od podaje knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti 1.535        
    725   Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada 234.164 120.000 167.961    
    726   Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine   700.000      
  73     Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 158.492        
    731   Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 158.492        
  74     Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine 31.128.890 61.075.000 184.075.000 180.075.000 180.075.000
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     184.075.000 180.075.000 180.075.000
    741   Prihodi od prodaje zaliha 31.128.890 61.075.000 184.075.000    

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

 

Razred Skupina Podskupina Izvor Naziv rashoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Proračun za 2018. Projekcija proračuna za
2019.
Projekcija proračuna za
2020.
3       Rashodi poslovanja 117.175.321.314 124.362.281.213 129.313.982.612 131.234.856.514 132.088.556.023
  31     Rashodi za zaposlene 25.829.272.737 26.503.206.525 27.940.267.338 28.188.614.343 28.486.838.350
      11 Opći prihodi i primici     22.751.936.667 22.891.676.334 23.152.656.214
      12 Sredstva učešća za pomoći     59.911.270 65.320.470 65.364.043
      21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje     294.450.000 305.500.000 323.100.000
      23 Doprinosi za zapošljavanje     167.256.000 170.201.000 172.080.200
      31 Vlastiti prihodi     373.775.866 378.400.969 378.605.958
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     3.891.520.990 3.939.737.567 3.955.876.913
      51 Pomoći EU     27.271.037 26.904.600 25.136.419
      52 Ostale pomoći     51.396.838 53.525.784 55.198.511
      53 Inozemne darovnice     192.000 192.000 192.000
      55 Refundacije iz pomoći EU     10.711.946 6.508.871 5.566.860
      56 Fondovi EU     303.078.308 341.694.737 344.428.288
      57 Ostali programi EU     2.636.523 2.872.030 2.868.530
      61 Donacije     2.493.393 2.446.781 2.131.214
      63 Inozemne donacije     3.636.500 3.633.200 3.633.200
    311   Plaće (Bruto) 21.043.148.544 21.752.955.721 23.129.331.950    
    312   Ostali rashodi za zaposlene 920.670.352 733.933.128 603.824.363    
    313   Doprinosi na plaće 3.865.453.841 4.016.317.676 4.207.111.025    
  32     Materijalni rashodi 11.135.221.732 12.525.464.785 13.152.621.267 12.934.528.743 13.267.143.926
      11 Opći prihodi i primici     6.645.576.039 6.568.282.342 6.851.722.709
      12 Sredstva učešća za pomoći     206.291.168 185.553.135 178.576.862
      13 Sredstva učešća za zajmove     1.397.000 625.995  
      21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje     91.520.000 91.220.000 92.370.000
      23 Doprinosi za zapošljavanje     54.252.000 59.375.000 58.703.800
      31 Vlastiti prihodi     666.470.320 675.696.137 671.755.847
      41 Prihodi od igara na sreću     1.789.632 1.871.957 2.023.374
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     4.131.891.416 4.145.369.642 4.180.479.153
      51 Pomoći EU     134.768.578 87.131.668 76.519.232
      52 Ostale pomoći     81.560.208 82.886.920 81.562.022
      53 Inozemne darovnice     2.966.000 1.959.000 1.959.000
      55 Refundacije iz pomoći EU     54.203.552 28.614.017 24.835.018
      56 Fondovi EU     725.242.425 713.556.071 720.155.779
      57 Ostali programi EU     27.476.220 16.253.940 15.813.690
      61 Donacije     159.018.881 159.135.982 159.469.073
      63 Inozemne donacije     2.739.500 3.050.000 2.200.000
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     65.948.102 108.240.101 146.058.367
      81 Namjenski primici od zaduživanja     69.172.600 4.065.000 2.940.000
      83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja     30.337.626 1.641.836  
    321   Naknade troškova zaposlenima 1.043.112.797 1.132.603.625 1.280.748.722    
    322   Rashodi za materijal i energiju 3.871.588.944 3.807.824.014 4.285.163.534    
    323   Rashodi za usluge 5.366.425.025 6.542.470.604 6.683.067.890    
    324   Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.101.055 72.170.113 88.373.167    
    329   Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 792.993.912 970.396.429 815.267.954    
  34     Financijski rashodi 10.649.692.537 10.633.277.636 9.917.227.383 9.052.688.805 7.487.965.737
      11 Opći prihodi i primici     9.896.697.141 9.032.043.146 7.467.553.666
      12 Sredstva učešća za pomoći     654 1.919 3.791
      21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje     1.160.000 1.160.000 1.160.000
      23 Doprinosi za zapošljavanje     1.619.000 1.600.000 1.571.000
      31 Vlastiti prihodi     10.464.216 10.366.172 10.174.054
      41 Prihodi od igara na sreću     70.000 70.000 70.000
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     6.651.315 6.772.675 6.750.061
      51 Pomoći EU     338.800 389.028 390.473
      52 Ostale pomoći     174.664 177.452 176.009
      53 Inozemne darovnice     5.000 55.000 55.000
      56 Fondovi EU     5.000 11.800 22.000
      61 Donacije     34.393 35.113 34.683
      63 Inozemne donacije     6.000 6.000 5.000
      83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja     1.200 500  
    341   Kamate za izdane vrijednosne papire 8.955.626.516 9.199.119.366 8.570.238.571    
    342   Kamate za primljene kredite i zajmove 1.384.298.435 1.110.701.872 1.055.788.348    
    343   Ostali financijski rashodi 309.767.586 323.456.398 291.200.464    
  35     Subvencije 6.087.415.752 6.516.552.752 6.555.043.538 6.720.846.887 6.547.053.170
      11 Opći prihodi i primici     2.238.273.701 2.307.364.801 2.326.775.834
      12 Sredstva učešća za pomoći     945.588.175 741.066.591 447.840.910
      23 Doprinosi za zapošljavanje     243.768.000 252.589.000 263.925.604
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     114.420.025 114.420.175 112.420.075
      51 Pomoći EU     16.349.700 17.602.200 18.354.825
      55 Refundacije iz pomoći EU     2.105.836.375 2.392.863.245 2.491.947.620
      56 Fondovi EU     855.177.262 894.622.125 885.788.302
      57 Ostali programi EU     255.000 318.750  
      81 Namjenski primici od zaduživanja     35.375.300    
    351   Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 993.133.163 935.038.150 1.397.671.890    
    352   Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.094.282.590 2.648.844.764 2.189.803.011    
    353   Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici   2.932.669.838 2.967.568.637    
  36     Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.393.137.753 15.686.970.701 16.499.390.512 17.820.409.063 18.750.013.621
      11 Opći prihodi i primici     11.664.821.892 11.849.650.614 12.117.124.088
      12 Sredstva učešća za pomoći     424.108.512 626.832.851 604.583.454
      13 Sredstva učešća za zajmove     332.440 509.925  
      23 Doprinosi za zapošljavanje     131.237.000 136.996.000 153.442.820
      31 Vlastiti prihodi     113.678 117.035 115.043
      41 Prihodi od igara na sreću     9.503.948 9.601.797 9.600.536
      42 Prihodi od spomeničke rente     17.000.000 17.000.000 17.000.000
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     329.582.635 160.980.478 152.290.039
      51 Pomoći EU     118.022.681 137.451.162 161.722.779
      52 Ostale pomoći     5.143.656 3.749.446 4.266.216
      55 Refundacije iz pomoći EU     53.465.272 61.702.272 62.202.272
      56 Fondovi EU     3.740.595.261 4.797.860.090 5.464.381.624
      57 Ostali programi EU     3.805.900 7.262.750 3.284.750
      81 Namjenski primici od zaduživanja       8.025.000  
      83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja     1.657.637 2.669.643  
    361   Pomoći inozemnim vladama 25.150.161 25.632.960 25.118.424    
    362   Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU 3.222.730.644 3.318.088.411 3.669.903.366    
    363   Pomoći unutar općeg proračuna 7.873.683.893 9.266.274.234 8.223.388.442    
    366   Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 190.212.026 420.156.526 485.549.479    
    368   Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.081.361.029 2.325.263.970 3.422.531.272    
    369   Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   331.554.600 672.899.529    
  37     Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45.002.133.730 46.128.723.266 47.776.230.630 48.861.619.747 49.975.837.433
      11 Opći prihodi i primici     24.232.061.027 24.616.820.103 24.919.228.612
      12 Sredstva učešća za pomoći     15.983.134 27.083.511 30.802.564
      21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje     21.524.445.967 22.339.057.667 23.145.503.008
      23 Doprinosi za zapošljavanje     1.424.162.000 1.413.487.000 1.386.987.000
      31 Vlastiti prihodi     2.760.158 2.794.167 2.766.253
      41 Prihodi od igara na sreću     6.949.775 7.143.291 7.338.569
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     223.843.878 124.975.533 124.758.849
      51 Pomoći EU     12.320.463 12.735.661 16.106.702
      52 Ostale pomoći     1.131.615 1.143.960 1.136.881
      56 Fondovi EU     322.252.176 306.086.650 330.911.300
      61 Donacije     2.620.437 2.592.204 2.597.695
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     7.000.000 7.000.000 7.000.000
      81 Namjenski primici od zaduživanja     700.000 700.000 700.000
    371   Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 32.986.070.717 33.641.778.000 34.589.763.333    
    372   Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.016.063.014 12.486.945.266 13.186.467.297    
  38     Ostali rashodi 5.078.447.072 6.368.085.548 7.473.201.944 7.656.148.926 7.573.703.786
      11 Opći prihodi i primici     2.918.112.308 2.978.622.054 2.929.962.014
      12 Sredstva učešća za pomoći     515.160.415 504.602.966 476.574.562
      13 Sredstva učešća za zajmove     509.256    
      15 Proračunska pričuva     200.000.000 200.000.000 200.000.000
      21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje     350.000 350.000 350.000
      23 Doprinosi za zapošljavanje     24.552.000 18.605.000 18.865.000
      31 Vlastiti prihodi     4.625.861 4.770.828 4.661.131
      41 Prihodi od igara na sreću     418.579.157 430.405.858 442.371.811
      42 Prihodi od spomeničke rente     23.000.000 23.000.000 23.000.000
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     111.358.301 46.777.309 45.349.920
      51 Pomoći EU     32.987.333 34.738.545 40.064.693
      52 Ostale pomoći     948.700 970.591 958.174
      53 Inozemne darovnice     15.300.000 300.000 300.000
      55 Refundacije iz pomoći EU     17.688.618 7.435.911 8.386.111
      56 Fondovi EU     3.158.628.514 3.383.876.869 3.380.299.050
      57 Ostali programi EU     29.818.000 20.485.000 2.337.500
      61 Donacije     196.477 202.369 198.444
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     25.125 25.878 25.376
      83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja     1.361.879 979.748  
    381   Tekuće donacije 1.783.477.215 2.061.213.945 2.172.463.112    
    382   Kapitalne donacije 214.451.992 375.237.273 504.351.574    
    383   Kazne, penali i naknade štete 261.312.125 266.501.509 272.320.327    
    384   Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 909.386.195        
    385   Izvanredni rashodi   200.000.000 200.000.000    
    386   Kapitalne pomoći 1.909.819.545 3.465.132.821 4.324.066.931    
                   
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4       Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.062.194.190 4.027.258.356 4.034.826.487 4.154.234.349 3.559.243.099
  41     Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 140.876.791 174.833.203 163.624.938 183.462.153 187.709.923
      11 Opći prihodi i primici     80.772.622 90.004.257 94.659.595
      12 Sredstva učešća za pomoći     3.315.943 1.485.969 1.553.785
      13 Sredstva učešća za zajmove     5.000    
      21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje     8.000.000 8.000.000 8.000.000
      23 Doprinosi za zapošljavanje     1.450.000 1.700.000 2.050.000
      31 Vlastiti prihodi     3.068.113 3.115.730 3.098.506
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     23.413.360 23.093.902 27.642.395
      51 Pomoći EU     152.126 169.523 198.922
      52 Ostale pomoći     12.388.232 12.739.527 12.012.357
      55 Refundacije iz pomoći EU     31.890 11.896 7.896
      56 Fondovi EU     26.001.627 38.200.024 33.398.378
      57 Ostali programi EU     1.310.000 1.125.000 1.380.000
      61 Donacije     206.025 211.325 208.089
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     3.500.000 3.605.000 3.500.000
      83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja     10.000    
    411   Materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.317.311 4.700.722 13.287.000    
    412   Nematerijalna imovina 139.559.481 170.132.481 150.337.938    
  42     Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.575.898.199 3.355.659.373 3.262.502.028 3.346.627.213 2.895.942.432
      11 Opći prihodi i primici     1.192.637.940 1.469.826.136 1.494.271.793
      12 Sredstva učešća za pomoći     164.865.476 102.428.695 68.560.625
      13 Sredstva učešća za zajmove     288.000    
      21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje     10.000.000 10.000.000 10.000.000
      23 Doprinosi za zapošljavanje     9.081.000 18.780.990 19.517.000
      31 Vlastiti prihodi     208.469.665 224.723.690 170.253.491
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     318.734.355 281.185.724 292.318.591
      51 Pomoći EU     23.509.191 9.836.531 9.266.730
      52 Ostale pomoći     70.788.042 98.959.287 78.260.700
      53 Inozemne darovnice     9.330.000 20.300.000 300.000
      55 Refundacije iz pomoći EU     7.858.671 4.282.913 686.711
      56 Fondovi EU     791.593.643 718.246.152 457.850.604
      57 Ostali programi EU     61.523.250 19.798.000 13.873.000
      61 Donacije     16.133.774 18.018.777 17.252.958
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     245.889.021 197.240.318 179.530.229
      81 Namjenski primici od zaduživanja     131.220.000 153.000.000 84.000.000
      83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja     580.000    
    421   Građevinski objekti 896.685.644 1.256.368.641 878.303.340    
    422   Postrojenja i oprema 1.256.774.963 1.733.506.167 1.743.052.210    
    423   Prijevozna sredstva 316.162.636 148.086.914 308.045.587    
    424   Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.111.732 15.144.848 12.822.976    
    425   Višegodišnji nasadi i osnovno stado 121.613 613.000 691.510    
    426   Nematerijalna proizvedena imovina 98.041.612 201.939.803 319.586.405    
  43     Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 932.231 4.552.000 3.569.437 3.583.439 3.544.344
      11 Opći prihodi i primici     101.000 101.000 71.000
      31 Vlastiti prihodi     107.642 110.821 108.935
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     3.353.760 3.364.372 3.357.304
      52 Ostale pomoći     7.035 7.246 7.105
    431   Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 932.231 4.552.000 3.569.437    
  44     Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 135.928.964 157.532.000 155.813.715 165.827.985 165.819.190
      11 Opći prihodi i primici     108.600.000 118.600.000 118.600.000
      31 Vlastiti prihodi     370.190 381.295 374.608
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     868.525 871.690 869.582
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     45.975.000 45.975.000 45.975.000
    441   Rashodi za nabavu zaliha 135.928.964 157.532.000 155.813.715    
  45     Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 208.558.004 334.681.780 449.316.369 454.733.559 306.227.210
      11 Opći prihodi i primici     99.320.623 112.148.713 109.563.988
      12 Sredstva učešća za pomoći     23.377.155 7.764.596 2.289.070
      13 Sredstva učešća za zajmove     1.500.000    
      21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje     12.000.000 9.000.000 7.300.000
      23 Doprinosi za zapošljavanje     3.373.000 6.675.000 1.840.000
      31 Vlastiti prihodi     25.889.235 80.406.097 75.675.353
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     139.548.661 157.149.347 74.139.265
      51 Pomoći EU     6.565.419 352.301 346.156
      52 Ostale pomoći     878.384 1.278.559 569.902
      55 Refundacije iz pomoći EU     264.178 91.162 91.162
      56 Fondovi EU     101.448.924 57.480.603 12.751.000
      57 Ostali programi EU     10.990.000 725.000  
      61 Donacije     1.599.325 1.600.681 1.599.778
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     20.061.465 20.061.500 20.061.536
      83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja     2.500.000    
    451   Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 197.718.524 318.091.538 433.998.727    
    452   Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 8.337.985 11.658.667 8.369.774    
    453   Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.877.592 3.087.700 2.920.000    
    454   Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 623.902 1.843.875 4.027.868    

 

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Ra-­ zred Skupina Podskupina Izvor Naziv rashoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Proračun za 2018. Projekcija proračuna za
2019.
Projekcija proračuna za
2020.
        NETO FINANCIRANJE 3.389.411.169 6.815.883.204 4.318.684.999 2.063.866.100 -1.666.552.873
        Prijenos depozita iz prethodne godine 6.400.267.229 2.102.994.141 2.246.890.743    
        Prijenos depozita u narednu godinu -2.704.925.764 -1.274.638.578 -2.246.890.743    
8       PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 18.293.153.741 35.277.295.246 23.685.377.863 27.246.882.961 23.175.949.843
  81     Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 557.359.539 180.700.000 168.700.000 152.480.975 180.990.343
      43 Ostali prihodi za posebne namjene       13.780.975 46.290.343
      81 Namjenski primici od zaduživanja     168.700.000 138.700.000 134.700.000
    812   Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 120.280.475 180.700.000 168.700.000    
    814   Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 216.826        
    816   Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 168.081.638        
    817   Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti 266.719.990        
    818   Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa 2.060.610        
  82     Primici od izdanih vrijednosnih papira 11.062.990.897 25.400.000.000 16.237.500.000 19.150.000.000 18.737.500.000
      11 Opći prihodi i primici     16.237.500.000 19.150.000.000 18.737.500.000
    821   Trezorski zapisi 1.062.990.897        
    822   Obveznice 10.000.000.000 25.400.000.000 16.237.500.000    
  83     Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 345.207.037 1.400.000.000 1.000.432.480 1.000.442.680 1.000.449.480
      11 Opći prihodi i primici     1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     432.480 442.680 449.480
    832   Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 345.207.037 1.400.000.000 1.000.432.480    
  84     Primici od zaduživanja 6.327.596.268 8.296.595.246 6.278.745.383 6.943.959.306 3.257.010.020
      11 Opći prihodi i primici     5.921.437.941 6.653.945.414 3.166.203.355
      81 Namjenski primici od zaduživanja     246.859.100 173.722.165 90.806.665
      82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije     74.000.000 111.000.000  
      83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja     36.448.342 5.291.727  
    841   Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 1.458.453.099 1.781.438.011 2.767.096.532    
    842   Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto) 838.366.240 700.000.000 400.000.000    
    844   Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.030.776.929 5.815.157.235 3.111.648.851    
5       IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 18.599.084.037 29.289.767.605 19.366.692.864 25.183.016.861 24.842.502.716
  51     Izdaci za dane zajmove i depozite 1.039.623.599 1.375.483.412 1.653.556.298 1.076.260.026 966.482.528
      11 Opći prihodi i primici     533.000.000 503.200.000 485.031.000
      12 Sredstva učešća za pomoći     75.500.000 79.283.673 67.555.411
      43 Ostali prihodi za posebne namjene     10.000.000 29.141.100 62.500.000
      56 Fondovi EU     766.965.098 196.669.753 203.196.117
      71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.     15.000.000 15.000.000 15.000.000
      81 Namjenski primici od zaduživanja     179.091.200 141.965.500 133.200.000
      82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije     74.000.000 111.000.000  
    512   Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 149.944.823 280.400.000 280.000.000    
    514   Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 257.550.771 280.010.000 267.000.000    
    516   Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 112.349.462 644.029.412 738.056.298    
    517   Dani zajmovi drugim razinama vlasti 323.645.160 171.044.000 125.000.000    
    518   Izdaci za depozite i jamčevne pologe 196.133.383   243.500.000    
  53     Izdaci za dionice i udjele u glavnici 655.470.488 624.089.090 322.169.545 116.500.000 66.300.000
      11 Opći prihodi i primici     318.669.545 113.000.000 62.800.000
      12 Sredstva učešća za pomoći     3.500.000 3.500.000 3.500.000
    531   Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 113.468.648 208.500.000 116.000.000    
    532   Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih intitucija u javnom sektoru 40.000        
    533   Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 473.948.751 408.839.090 206.169.545    
    534   Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 68.013.089 6.750.000      
  54     Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 13.403.989.950 8.865.709.977 5.653.467.021 4.340.256.835 3.293.057.463
      11 Opći prihodi i primici     5.645.360.021 4.327.790.170 3.280.590.798
      31 Vlastiti prihodi     8.107.000 7.800.000 7.800.000
      81 Namjenski primici od zaduživanja       4.666.665 4.666.665
    541   Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 971.200.815 800.309.807 898.657.765    
    542   Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 555.181.981 1.408.253.679 495.014.844    
    544   Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 11.873.242.276 6.657.146.491 4.259.794.412    
    547   Otplata glavnice prmljeniz zajmova od drugih razina vlasti 4.364.878        
  55     Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 3.500.000.000 18.424.485.126 11.737.500.000 19.650.000.000 20.516.662.725
      11 Opći prihodi i primici     11.737.500.000 19.650.000.000 20.516.662.725
    552   Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 3.500.000.000 18.424.485.126 11.737.500.000    
 

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 133.348.809.099 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 19.366.692.864 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox