I. DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA - važeći tekst, NN br. 140/2009

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 
Na temelju članka 185. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01 i 114/03 u daljnjem tekstu: Zakon) HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4 (u daljnjem tekstu: Poslodavac), s jedne strane i Nezavisni cestarski sindikat, Zagreb, Širolina 4, i Sindikat radnika hrvatskih cesta i autocesta, Sesvete, Ivanja Reka b.b., s druge strane (u daljnjem tekstu: Sindikati) zaključili su sljedeći
 
I. DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA

("Narodne novine", broj 140/09)
 

Članak 1.
Ovim I. dodatkom Kolektivnog ugovora mijenjaju se i dopunjuju odredbe Kolektivnog ugovora broj: 45212-100-6/09 od 31. prosinca 2008. godine (dalje: Kolektivni ugovor), a u svrhu ostvarenja ciljeva propisanih Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 14. svibnja 2009. godine, klasa: 120-02/09-01/05, urbroj: 5030104-09-1.
 
Članak 2.
Ugovorne strane su suglasne da se odredbe članka 65. stavci 5., 6. i 7. i članka 146. stavci 5. i 6. Kolektivnog ugovora stavljaju izvan snage i prestaju se primjenjivati s danom stupanja na snagu I. dodatka Kolektivnog ugovora.
 
Članak 3.
(1) Sva materijalna prava radnika utvrđena člankom 77. Kolektivnog ugovora zamrzavaju se do 31. prosinca 2010. godine.
(2) Do kraja 2009. i tijekom 2010. godine materijalna prava uređena člankom 77. Kolektivnog ugovora, radnik će ostvariti temeljem članka 4. ovog I. dodatka Kolektivnog ugovora.
 
Članak 4.
(1) Radniku će se isplatiti jednokratni dodatak na plaću (regres) za korištenje godišnjeg odmora prilikom obračuna plaće za mjesec lipanj u neoporezivom iznosu od 500,00 kuna.
(2) Radniku će se uz isplatu regresa za 2010. godinu isplatiti i dar u naravi u vrijednosti 400,00 kuna.
(3) Radniku koji temeljem Pravilnika o radu ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora ostvaruje pravo na isplatu regresa iz prethodnog stavka razmjerno broju mjeseci provedenih na radu kod Poslodavca u godini za koju ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.
(4) Pravo na isplatu regresa i dara u naravi ima radnik, koji kod Poslodavca koristi cijeli godišnji odmor, kao i radnik iz prethodnog stavka ovog članka.
(5) Radniku će se isplatiti jednokratni dodatak na plaću povodom uskrsnih blagdana (uskrsnica) uz isplatu plaće koja prethodi Uskrsu u neoporezivom iznosu od 1.000,00 kuna neto.
(6) Pravo na isplatu uskrsnice imaju radnici koji su u trenutku isplate u radnom odnosu kod Poslodavca najmanje 6 mjeseci.
(7) Radniku će se isplatiti jednokratni dodatak na plaću povodom božićnih i novogodišnjih blagdana (božićnica), uz isplatu plaće za mjesec studeni u neoporezivom iznosu od 1.000,00 kuna neto.
(8) Pravo na isplatu božićnice imaju radnici koji su u trenutku isplate u radnom odnosu kod Poslodavca najmanje 6 mjeseci.
(9) Radniku će se za blagdan Svetog Nikole u 2009. godini isplatiti dar za svako dijete do 15 godina starosti u iznosu od 500,00 kuna neto.
(10) Radniku će se za blagdan Svetog Nikole u 2010. godini isplatiti dar za svako dijete do 15 godina starosti u iznosu od 400,00 kuna neto.
(11) Pravo iz stavaka 9. i 10. ovoga članka imaju radnici samo za djecu koja su upisana u poreznu karticu radnika kao uzdržavani članovi uže obitelji.
(12) Razliku prava ostvarenih temeljem ovog članka i članka 77. Kolektivnog ugovora Poslodavac će naknaditi radniku do 30. lipnja 2011. godine jednokratno ili u ratama (najviše do 3 rate).
 
Članak 5.
U poglavlju IX. »Ostala materijalna prava radnika« u članku 86. u stavku (9) tekst: »10 litara« zamjenjuje se tekstom: »8,5 litara«, a stavci 10. i 12. mijenjaju se tako da sada glase:
 
»Članak 86.
(10) Maksimalni mjesečni iznos naknade troškova prijevoza na posao i s posla je 1.275,00 kuna. Pravo na naknadu u maksimalnom iznosu ima radnik koji je u mjesecu ostvario najmanje 15 dolazaka na posao.
(12) Ako analiza ostvarenja ukupnih troškova za prijevoz radnika, koju će Poslodavac napraviti nakon 3 mjeseca primjene obračuna i isplate naknade troškova prijevoza na posao i s posla prema odredbama ovoga članka, pokaže da su ostvareni ukupni troškovi veći od troškova koji bi bili ostvareni primjenom načina obračuna naknade po ranijem Kolektivnom ugovoru za isti broj radnika, Sindikati su suglasni da se bez odgode pristupi pregovorima o izmjeni ovoga članka Ugovora sa svrhom da se ukupna razina navedenih troškova zadrži na granici od 520,00 kuna prosječne mjesečne isplate naknade po radniku.«
 
Članak 6.
(1) Ugovorne strane obvezuju se poduzeti sve potrebno da bi se ostvarile planirane mjere štednje do kraja 2009. i u 2010. godini, a koje se naročito odnose na zamrzavanje dijela materijalnih prava radnika te smanjenje broja zaposlenih radnika kroz umirovljenje i programe zbrinjavanja.
(2) Ukoliko se provedbom odredbi I. dodatka Kolektivnog ugovora ne ostvari planirana ušteda iz stavka 1. ovog članka, ugovorne strane obvezuju se nastaviti daljnje kolektivne pregovore u cilju ostvarenja istog.
(3) Kolektivne pregovore iz stavka 2. ovog članka može pokrenuti svaka ugovorna strana podnošenjem prijedloga drugoj ugovornoj strani, koji je druga ugovorna strana dužna razmotriti i ocijeniti te se o prijedlogu pisano očitovati.
(4) Postupak pregovaranja o prijedlogu mora biti okončan u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja prijedloga.
 
Članak 7.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se kod pregovora za novi Kolektivni ugovor uzeti u obzir sva prava radnika stečena temeljem Kolektivnog ugovora (»Narodne novine« 30/09).
 
Članak 8.
Ovaj I. dodatak Kolektivnog ugovora stupa na snagu i primjenjuje se od 1. studenoga 2009. godine do isteka primjene Kolektivnog ugovora, a u skladu s člankom 149. stavak 2. Kolektivnog ugovora.
 
Članak 9.
Ovaj I. dodatak Kolektivnog ugovora sastavljen je u deset (10) istovjetnih primjeraka, od kojih Poslodavac zadržava tri (3) primjerka, svaki od Sindikata zadržava dva (2) primjerka, dva (2) primjerka dostavljaju se Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za rad i tržište rada te jedan (1) primjerak »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.
 
 
Za Hrvatske autoceste d.o.o.
Za Sindikate:
predsjednik Uprave
Nezavisni cestarski sindikat
Jurica Prskalo, mag. ing. aedif., v. r.
Mijat Stanić, predsjednik, v. r.
Nezavisni cestarski sindikat
Podružnica Hrvatske autoceste
Anđelko Kasunić, predsjednik, v. r.
Sindikat radnika hrvatskih cesta i autocesta
Mario Soldan, predsjednik, v. r.
 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox