ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU - važeći tekst, NN br. 124/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

 
ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(„Narodne novine“, broj 124/17)

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na:
1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 655.000.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna
– višak u iznosu od 643.264.000 kuna
2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 555.000.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna
– višak u iznosu od 543.264.000 kuna
3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 555.000.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna
– višak u iznosu od 543.264.000 kuna.

 

 
 
II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.
 

FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
  Izvršenje 2016. Plan za 2017. Plan za 2018. Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA 912.996.038 655.000.000 655.000.000 555.000.000 555.000.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 500 0 0 0 0
UKUPNI PRIHODI 912.996.538 655.000.000 655.000.000 555.000.000 555.000.000
RASHODI POSLOVANJA 992.775.158 11.500.000 11.551.000 11.551.000 11.551.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 201.771 236.000 185.000 185.000 185.000
UKUPNI RASHODI 992.976.929 11.736.000 11.736.000 11.736.000 11.736.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -79.980.391 643.264.000 643.264.000 543.264.000 543.264.000
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
  Izvršenje 2016. Plan za 2017. Plan za 2018. Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 0 0 0 0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0 0 0 0
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 0 0 697.775.000 0 0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE 79.980.391 -643.264.000 -1.341.039.000 -543.264.000 -543.264.000
NETO FINANCIRANJE 79.980.391 -643.264.000 -643.264.000 -543.264.000 -543.264.000
           
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred Skupina Podskupina Naziv prihoda Izvršenje 2016. Plan za 2017. Plan za
za 2018.
Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
      FOND OSIGURANJA DEPOZITA          
6     PRIHODI POSLOVANJA 658.006.603 470.000.000 470.000.000 370.000.000 370.000.000
  64   Prihodi od imovine 603.513.777 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
    641 Prihodi od financijske imovine 603.473.269 350.000.000 350.000.000    
    642 Prihodi od nefinancijske imovine 40.508 0 0    
  65   Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 54.492.827 120.000.000 120.000.000 20.000.000 20.000.000
    652 Prihodi po posebnim propisima 54.492.827 120.000.000 120.000.000    
      SANACIJSKI FOND          
6     PRIHODI POSLOVANJA 176.200.555 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000
  64   Prihodi od imovine 176.200.555 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000
    641 Prihodi od financijske imovine 176.144.327 175.000.000 175.000.000    
    642 Prihodi od nefinancijske imovine 56.228 0 0    
      POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA          
6     PRIHODI POSLOVANJA 78.159.979 9.372.000 9.372.000 9.372.000 9.372.000
  64   Prihodi od imovine 10.451.673 6.072.000 6.072.000 6.072.000 6.072.000
    641 Prihodi od financijske imovine 10.444.635 6.065.000 6.065.000    
    642 Prihodi od nefinancijske imovine 7.038 7.000 7.000    
  65   Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 67.708.306 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
    652 Prihodi po posebnim propisima 67.708.306 3.300.000 3.300.000    
7     PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 500 0 0 0 0
  72   Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500 0 0 0 0
    722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 500 0 0    
      MANDATNI POSLOVI          
6     PRIHODI POSLOVANJA 628.900 628.000 628.000 628.000 628.000
  64   Prihodi od imovine 2.941 0 0 0 0
    642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.941 0 0    
  66   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 625.959 628.000 628.000 628.000 628.000
    661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 625.959 628.000 628.000    
 

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Razred Skupina Podskupina Naziv rashoda Izvršenje 2016. Plan za 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
3     RASHODI POSLOVANJA 992.775.158 11.500.000 11.551.000 11.551.000 11.551.000
  31   Rashodi za zaposlene 4.966.511 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000
    311 Plaće (Bruto) 3.761.975 4.682.290 4.682.290    
    312 Ostali rashodi za zaposlene 539.253 182.160 182.160    
    313 Doprinosi na plaće 665.283 935.550 935.550    
  32   Materijalni rashodi 3.219.692 3.100.000 3.151.000 3.151.000 3.151.000
    321 Naknade troškova zaposlenima 305.687 381.244 381.244    
    322 Rashodi za materijal i energiju 311.512 381.244 381.244    
    323 Rashodi za usluge 2.358.546 1.872.610 1.923.610    
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 243.948 464.903 464.903    
  34   Financijski rashodi 1.246.817 100.000 100.000 100.000 100.000
    343 Ostali financijski rashodi 1.246.817 100.000 100.000    
  37   Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 380.870.836 0 0 0 0
    371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 380.846.500 0 0    
    372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 24.336 0 0    
  38   Ostali rashodi 602.471.302 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
    383 Kazne, penali i naknade štete 29.910.091 2.500.000 2.500.000    
    386 Kapitalne pomoći 572.561.211 0 0    
4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 201.771 236.000 185.000 185.000 185.000
  41   Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 36.628 10.000 10.000 10.000 10.000
    412 Nematerijalna imovina 36.628 10.000 10.000    
  42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 165.143 226.000 175.000 175.000 175.000
    422 Postrojenja i oprema 152.937 75.000 75.000    
    426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.206 100.000 100.000    
 

 

 

II. POSEBNI DIO

 

Šifra Naziv Izvršenje 2016. Plan za 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
04 DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA 992.976.929 11.736.000 11.736.000 11.736.000 11.736.000
  FOND OSIGURANJA DEPOZITA 690.724.091 5.763.319 7.621.852 7.621.852 7.621.852
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 9.866.640 5.763.319 7.621.852 7.621.852 7.621.852
             
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 9.838.080 5.675.819 7.485.602 7.485.602 7.485.602
31 Rashodi za zaposlene 2.661.757 1.797.076 2.833.263 2.833.263 2.833.263
311 Plaće 2.085.718 1.509.382 2.286.090    
312 Ostali rashodi za zaposlene 210.599 35.640 88.209    
313 Doprinosi na plaće 365.440 252.054 458.964    
32 Materijalni rashodi 1.028.986 1.468.916 2.147.426 2.147.426 2.147.426
321 Naknade troškova zaposlenima 155.418 184.620 273.010    
322 Rashodi za materijal i energiju 113.227 179.519 280.381    
323 Rashodi za usluge 672.028 757.391 1.187.890    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 88.313 347.386 406.145    
34 Financijski rashodi 95.995 39.827 69.913 69.913 69.913
343 Ostali financijski rashodi 95.995 39.827 69.913    
38 Ostali rashodi 6.051.342 2.370.000 2.435.000 2.435.000 2.435.000
383 Kazne, penali i naknade štete 6.051.342 2.370.000 2.435.000    
             
K2000 OPREMANJE 16.457 37.500 56.250 56.250 56.250
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.457 37.500 56.250 56.250 56.250
422 Postrojenja i oprema 16.457 37.500 56.250    
             
K2001 INFORMATIZACIJA 12.104 50.000 80.000 80.000 80.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 11.991 0 5.000 5.000 5.000
412 Nematerijalna imovina 11.991 0 5.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 113 50.000 75.000 75.000 75.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 113 50.000 75.000    
             
101 ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA 680.857.451 0 0 0 0
             
A1002 NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 680.857.451 0 0 0 0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 380.857.451 0 0 0 0
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 380.846.500 0 0    
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 10.951 0 0    
38 Ostali rashodi 300.000.000 0 0 0 0
386 Kapitalne pomoći 300.000.000 0 0    
             
  SANACIJSKI FOND 275.562.584 2.107.213 3.779.893 3.779.893 3.779.893
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 275.562.584 2.107.213 3.779.893 3.779.893 3.779.893
             
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 275.522.499 2.107.213 3.736.018 3.736.018 3.736.018
31 Rashodi za zaposlene 1.735.261 1.795.390 2.727.959 2.727.959 2.727.959
311 Plaće 1.293.694 1.505.716 2.204.753    
312 Ostali rashodi za zaposlene 212.464 37.620 84.932    
313 Doprinosi na plaće 229.103 252.054 438.273    
32 Materijalni rashodi 1.116.996 311.823 922.482 922.482 922.482
321 Naknade troškova zaposlenima 120.874 8.623 88.174    
322 Rashodi za materijal i energiju 114.327 0 90.776    
323 Rashodi za usluge 794.285 303.200 690.650    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.510 0 52.882    
34 Financijski rashodi 96.608 0 27.078 27.078 27.078
343 Ostali financijski rashodi 96.608 0 27.078    
37 Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade 10.951 0 0 0 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 10.951 0 0    
38 Ostali rashodi 272.562.683 0 58.500 58.500 58.500
383 Kazne, penali i naknade štete 1.472 0 58.500    
386 Kapitalne pomoći 272.561.211 0 0    
             
K2002 OPREMANJE 32.472 0 16.875 16.875 16.875
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 32.472 0 16.875 16.875 16.875
422 Postrojenja i oprema 32.472 0 16.875    
             
K2001 INFORMATIZACIJA 7.612 0 27.000 27.000 27.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.500 0 4.500 4.500 4.500
412 Nematerijalna imovina 7.500 0 4.500    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 113 0 22.500 22.500 22.500
426 Nematerijalna proizvedena imovina 113 0 22.500    
             
  POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA 26.178.591 3.717.067 0 0 0
102 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 26.178.591 3.717.067 0 0 0
             
A1003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 26.047.967 3.568.567 0 0 0
31 Rashodi za zaposlene 167.670 2.072.374 0 0 0
311 Plaće 123.217 1.553.416 0    
312 Ostali rashodi za zaposlene 22.646 105.138 0    
313 Doprinosi na plaće 21.808 413.820 0    
32 Materijalni rashodi 978.156 1.306.020 0 0 0
321 Naknade troškova zaposlenima 10.272 176.780 0    
322 Rashodi za materijal i energiju 71.444 201.724 0    
323 Rashodi za usluge 837.995 809.999 0    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.445 117.517 0    
34 Financijski rashodi 1.043.811 60.173 0 0 0
343 Ostali financijski rashodi 1.043.811 60.173 0    
37 Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade 1.217 0 0 0 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 1.217 0 0    
38 Ostali rashodi 23.857.113 130.000 0 0 0
383 Kazne, penali i naknade štete 23.857.113 130.000 0    
             
K2002 OPREMANJE 103.348 37.500 0 0 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 103.348 37.500 0 0 0
422 Postrojenja i oprema 103.348 37.500 0    
             
K2003 INFORMATIZACIJA 27.275 60.000 0 0 0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.306 10.000 0 0 0
412 Nematerijalna imovina 15.306 10.000 0    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.969 50.000 0 0 0
426 Nematerijalna proizvedena imovina 11.969 50.000 0    
             
K2004 OBNOVA VOZNOG PARKA 0 51.000 0 0 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 51.000 0 0 0
423 Prijevozna sredstva 0 51.000 0    
  MANDATNI POSLOVI 511.664 148.401 334.255 334.255 334.255
             
103 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 511.664 148.401 334.255 334.255 334.255
             
A1004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 509.160 148.401 329.380 329.380 329.380
31 Rashodi za zaposlene 401.822 135.160 238.779 238.779 238.779
311 Plaće 259.346 113.776 191.447    
312 Ostali rashodi za zaposlene 93.544 3.762 9.019    
313 Doprinosi na plaće 48.933 17.622 38.313    
32 Materijalni rashodi 95.554 13.241 81.092 81.092 81.092
321 Naknade troškova zaposlenima 19.123 11.221 20.060    
322 Rashodi za materijal i energiju 12.514 0 10.086    
323 Rashodi za usluge 54.239 2.020 45.070    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.679 0 5.876    
34 Financijski rashodi 10.403 0 3.009 3.009 3.009
343 Ostali financijski rashodi 10.403 0 3.009    
37 Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade 1.217 0 0 0 0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 1.217 0 0    
38 Ostali rashodi 164 0 6.500 6.500 6.500
383 Kazne, penali i naknade štete 164 0 6.500    
             
K2002 OPREMANJE 660 0 1.875 1.875 1.875
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 660 0 1.875 1.875 1.875
422 Postrojenja i oprema 660 0 1.875    
             
K2003 INFORMATIZACIJA 1.844 0 3.000 3.000 3.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.831 0 500 500 500
412 Nematerijalna imovina 1.831 0 500    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13 0 2.500 2.500 2.500
426 Nematerijalna proizvedena imovina 13 0 2.500    
 

 

 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox