ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU - važeći tekst, NN br. 124/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je
 

 
ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(„Narodne novine“, broj 124/17)

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:
1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.680.276.062 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 2.951.704.348 kuna
– manjak u iznosu od 271.428.286 kuna
2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.857.804.855 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.088.440.695 kuna
– manjak u iznosu od 230.635.840 kuna
3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 2.846.045.559 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.015.309.559 kuna
– manjak u iznosu od 169.264.000 kuna.

 
II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.
 

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA 2.090.604.821 2.552.402.000 2.666.276.062 2.857.804.855 2.846.045.559
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 19.191 14.000.000 14.000.000 0 0
UKUPNI PRIHODI 2.090.624.012 2.566.402.000 2.680.276.062 2.857.804.855 2.846.045.559
RASHODI POSLOVANJA 1.108.651.761 1.115.150.000 1.146.346.064 1.117.829.300 1.130.545.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 943.569.622 1.364.812.580 1.805.358.284 1.970.611.395 1.884.764.559
UKUPNI RASHODI 2.052.221.383 2.479.962.580 2.951.704.348 3.088.440.695 3.015.309.559
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 38.402.629 86.439.420 -271.428.286 -230.635.840 -169.264.000
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 1.211.438.449 1.614.560.580 1.791.550.100 1.889.535.840 1.584.464.000
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.418.543.002 1.701.000.000 1.539.840.000 1.658.900.000 1.415.200.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE 168.701.923 0 19.718.186 0 0
NETO FINANCIRANJE -38.402.629 -86.439.420 271.428.286 230.635.840 169.264.000
           
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Raz-red Sku-pina Podskupina Naziv prihoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
6     PRIHODI POSLOVANJA 2.090.604.821 2.552.402.000 2.666.276.062 2.857.804.855 2.846.045.559
  63   Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.943.259.079 2.519.402.000 2.633.276.062 2.824.204.855 2.811.445.559
    633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.914.490.330 2.059.269.000 2.085.263.536    
    638 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 28.768.749 460.133.000 548.012.526    
  64   Prihodi od imovine 130.767.322 18.500.000 18.500.000 18.100.000 18.800.000
    641 Prihodi od financijske imovine 108.082.625 1.800.000 1.800.000    
    642 Prihodi od nefinancijske imovine 22.684.697 16.700.000 16.700.000    
  65   Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 15.479.661 13.300.000 13.300.000 14.300.000 14.600.000
    652 Prihodi po posebnim propisima 15.479.661 13.300.000 13.300.000    
  66   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.098.759 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
    661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.098.759 1.200.000 1.200.000    
                 
7     PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 19.191 14.000.000 14.000.000 0 0
  72   Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 19.191 14.000.000 14.000.000 0 0
    721 Prihodi od prodaje garđevinskih objekata 0 14.000.000 14.000.000    
    723 Prihod od prodaje prijevoznih sredstava 19.191 0 0    
 

 

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Raz-red Sku-pina Pod­skupina Naziv rashoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
                 
3     RASHODI POSLOVANJA 1.108.651.761 1.115.150.000 1.146.346.064 1.117.829.300 1.130.545.000
  31   Rashodi za zaposlene 98.521.208 104.304.400 112.347.200 114.598.800 116.462.200
    311 Plaće (Bruto) 82.143.428 86.800.700 92.700.200    
    312 Ostali rashodi za zaposlene 2.248.878 2.574.000 3.702.600    
    313 Doprinosi na plaće 14.128.903 14.929.700 15.944.400    
  32   Materijalni rashodi 516.921.070 479.425.600 496.401.400 482.285.500 481.715.500
    321 Naknade troškova zaposlenima 3.286.349 4.797.600 4.893.400    
    322 Rashodi za materijal i energiju 13.913.083 14.786.000 15.446.000    
    323 Rashodi za usluge 485.744.131 456.246.000 472.109.000    
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.977.506 3.596.000 3.953.000    
  34   Financijski rashodi 415.350.353 455.320.000 429.297.464 444.645.000 456.117.300
    342 Kamate za primljene kredite i zajmove 382.395.806 421.350.000 403.552.464    
    343 Ostali financijski rashodi 32.954.547 33.970.000 25.745.000    
  36   Pomoći unutar opće države 68.000.000 68.000.000 100.000.000 68.000.000 68.000.000
    363 Pomoći unutar općeg proračuna 68.000.000 68.000.000 100.000.000    
  38   Ostali rashodi 9.859.130 8.100.000 8.300.000 8.300.000 8.250.000
    383 Kazne, penali i naknade štete 9.859.130 8.100.000 8.300.000    
4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 943.569.622 1.364.812.580 1.805.358.284 1.970.611.395 1.884.764.559
  41   Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 124.166.844 91.150.000 54.550.000 59.150.000 44.050.000
    411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 120.705.235 78.300.000 42.400.000    
    412 Nematerijalna imovina 3.461.609 12.850.000 12.150.000    
  42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 819.402.779 1.273.662.580 1.750.808.284 1.911.461.395 1.840.714.559
    421 Građevinski objekti 809.502.941 1.258.082.580 1.733.543.284    
    422 Postrojenja i oprema 7.003.265 11.080.000 11.770.000    
    426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.896.573 4.500.000 5.495.000    
 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Raz-red Sku-pina Podskupina   Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
      NETO FINANCIRANJE -207.104.553 -86.439.420 251.710.100 230.635.840 169.264.000
8     PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 1.211.438.449 1.614.560.580 1.791.550.100 1.889.535.840 1.584.464.000
  83   Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 9.572.830 0 0 0 0
    834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.društ.izvan j.s. 9.572.830 0 0    
  84   Primici od zaduživanja 1.201.865.619 1.614.560.580 1.791.550.100 1.889.535.840 1.584.464.000
    844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.201.865.619 1.614.560.580 1.791.550.100    
                 
5     IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.418.543.002 1.701.000.000 1.539.840.000 1.658.900.000 1.415.200.000
  54   Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.418.543.002 1.701.000.000 1.539.840.000 1.658.900.000 1.415.200.000
    544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.418.543.002 1.701.000.000 1.539.840.000    
 

 

 

 

II. POSEBNI DIO

 

Šifra Naziv Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020.
             
03 HRVATSKE CESTE 3.470.764.385 4.180.962.580 4.491.544.348 4.747.340.696 4.430.509.559
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 224.447.924 259.800.000 265.382.600 280.849.300 275.857.700
             
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 202.177.795 209.800.000 215.093.600 217.929.300 219.172.700
31 Rashodi za zaposlene 98.521.208 104.304.400 112.347.200 114.598.800 116.462.200
311 Plaće (Bruto) 82.143.428 86.800.700 92.700.200    
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.248.878 2.574.000 3.702.600    
313 Doprinosi na plaće 14.128.903 14.929.700 15.944.400    
32 Materijalni rashodi 60.842.910 63.425.600 68.701.400 69.285.500 68.715.500
321 Naknade troškova zaposlenima 3.286.349 4.797.600 4.893.400    
322 Rashodi za materijal i energiju 13.913.083 14.786.000 15.446.000    
323 Rashodi za usluge 29.665.971 40.246.000 44.409.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.977.506 3.596.000 3.953.000    
34 Financijski rashodi 32.954.547 33.970.000 25.745.000 25.745.000 25.745.000
343 Ostali financijski rashodi 32.954.547 33.970.000 25.745.000    
38 Ostali rashodi 9.859.130 8.100.000 8.300.000 8.300.000 8.250.000
383 Kazne, penali i naknade šteta 9.859.130 8.100.000 8.300.000    
             
K2000 OPREMANJE 7.003.265 11.080.000 11.770.000 31.915.000 33.390.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.003.265 11.080.000 11.770.000 31.915.000 33.390.000
422 Postrojenja i oprema 7.003.265 11.080.000 11.770.000    
             
K2001 INFORMATIZACIJA 6.358.182 17.350.000 17.645.000 16.270.000 15.600.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 3.461.609 12.850.000 12.150.000 7.500.000 7.850.000
412 Nematerijalna imovina 3.461.609 12.850.000 12.150.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.896.573 4.500.000 5.495.000 8.770.000 7.750.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.896.573 4.500.000 5.495.000    
             
K2002 POSLOVNE ZGRADE 8.908.682 21.570.000 20.874.000 14.735.000 7.695.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.908.682 21.570.000 20.874.000 14.735.000 7.695.000
421 Građevinski objekti 8.908.682 21.570.000 20.874.000    
             
101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA 1.633.185.839 1.939.055.000 1.766.657.464 1.926.205.000 1.693.672.300
             
A1001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.633.185.839 1.939.055.000 1.766.657.464 1.926.205.000 1.693.672.300
34 Financijski rashodi 344.852.249 375.250.000 350.252.464 369.200.000 384.872.300
342 Kamate za primljene zajmove 344.852.249 375.250.000 350.252.464    
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.288.333.590 1.563.805.000 1.416.405.000 1.557.005.000 1.308.800.000
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.288.333.590 1.563.805.000 1.416.405.000    
102 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 167.752.969 183.295.000 176.735.000 151.595.000 151.900.000
             
A1002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 167.752.969 183.295.000 176.735.000 151.595.000 151.900.000
34 Financijski rashodi 37.543.557 46.100.000 53.300.000 49.700.000 45.500.000
342 Kamate za primljene zajmove 37.543.557 46.100.000 53.300.000    
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 130.209.412 137.195.000 123.435.000 101.895.000 106.400.000
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 130.209.412 137.195.000 123.435.000    
             
103 ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA 921.299.493 1.314.812.580 1.755.069.284 1.907.691.396 1.828.079.559
             
K2003 SPOJEVI NA AUTOCESTE 8.059.071 4.540.000 18.570.000 47.130.000 78.270.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.274.197 1.000.000 3.100.000 3.800.000 1.000.000
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.274.197 1.000.000 3.100.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.784.875 3.540.000 15.470.000 43.330.000 77.270.000
421 Građevinski objekti 6.784.875 3.540.000 15.470.000    
             
K2004 PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA 259.188.373 241.957.580 129.628.084 155.501.694 149.368.356
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 31.876.761 4.800.000 5.250.000 7.700.000 6.500.000
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 31.876.761 4.800.000 5.250.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 227.311.612 237.157.580 124.378.084 147.801.694 142.868.356
421 Građevinski objekti 227.311.612 237.157.580 124.378.084    
             
K2005 OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA 236.615.793 370.709.000 459.450.501 323.079.702 207.460.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 41.292.292 18.100.000 13.300.000 26.800.000 26.000.000
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 41.292.292 18.100.000 13.300.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 195.323.501 352.609.000 446.150.501 296.279.702 181.460.000
421 Građevinski objekti 195.323.501 352.609.000 446.150.501    
             
K2006 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA 32.543.998 141.895.677 535.618.620 830.860.000 880.781.203
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 17.654.095 11.700.000 12.000.000 10.000.000 0
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 17.654.095 11.700.000 12.000.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.889.903 130.195.677 523.618.620 820.860.000 880.781.203
421 Građevinski objekti 14.889.903 130.195.677 523.618.620    
             
K2007 REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU 5.542.919 5.100.323 100.000 0 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.542.919 5.100.323 100.000 0 0
421 Građevinski objekti 5.542.919 5.100.323 100.000    
             
K2008 PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA 19.674.138 620.000 13.273.000 26.800.000 0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0 0 1.000.000 500.000 0
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 0 0 1.000.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.674.138 620.000 12.273.000 26.300.000 0
421 Građevinski objekti 19.674.138 620.000 12.273.000    
             
K2009 OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI 7.799.403 26.990.000 50.929.079 14.320.000 2.200.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 4.817.226 2.700.000 2.800.000 2.200.000 2.000.000
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 4.817.226 2.700.000 2.800.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.982.177 24.290.000 48.129.079 12.120.000 200.000
421 Građevinski objekti 2.982.177 24.290.000 48.129.079    
             
K2010 BETTERMENT 48.007.319 2.000.000 0 0 0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 2.783.189 0 0 0 0
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 2.783.189 0 0    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.224.130 2.000.000 0 0 0
421 Građevinski objekti 45.224.130 2.000.000 0    
             
K2012 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA 289.585.301 510.000.000 540.000.000 510.000.000 510.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 21.007.475 40.000.000 4.950.000 650.000 700.000
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 21.007.475 40.000.000 4.950.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 268.577.826 470.000.000 535.050.000 509.350.000 509.300.000
421 Građevinski objekti 268.577.826 470.000.000 535.050.000    
             
K2013 SANACIJA KLIZIŠTA 14.283.178 11.000.000 7.500.000 0 0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.283.178 11.000.000 7.500.000 0 0
421 Građevinski objekti 14.283.178 11.000.000 7.500.000    
             
104 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA 456.078.160 416.000.000 427.700.000 413.000.000 413.000.000
             
A1003 REDOVNO ODRŽAVANJE 373.560.298 370.000.000 395.000.000 395.000.000 395.000.000
32 Materijalni rashodi 373.560.298 370.000.000 395.000.000 395.000.000 395.000.000
323 Rashodi za usluge 373.560.298 370.000.000 395.000.000    
             
A1004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE 15.770.738 20.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000
32 Materijalni rashodi 15.770.738 20.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000
323 Rashodi za usluge 15.770.738 20.000.000 20.000.000    
             
A1006 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME 2.375.656 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
32 Materijalni rashodi 2.375.656 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
323 Rashodi za usluge 2.375.656 8.000.000 8.000.000    
             
A1009 SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA 64.371.468 18.000.000 4.700.000 0 0
32 Materijalni rashodi 64.371.468 18.000.000 4.700.000 0 0
323 Rashodi za usluge 64.371.468 18.000.000 4.700.000    
             
105 SUFINANCIRANJE 68.000.000 68.000.000 100.000.000 68.000.000 68.000.000
             
A1007 SUFINANCIRANJE ŽUC-a 48.000.000 48.000.000 80.000.000 48.000.000 48.000.000
36 Pomoći unutar opće države – ŽUC 48.000.000 48.000.000 80.000.000 48.000.000 48.000.000
363 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC 48.000.000 48.000.000 80.000.000    
             
A1009 SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
36 Pomoći unutar opće države – NC 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
363 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC 20.000.000 20.000.000 20.000.000    
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox