ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU - važeći tekst, NN br. 124/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli ovaj propis (grafički uređen) OVDJE

 

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je
 

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

(„Narodne novine“, broj 124/17)

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:
1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 3.426.937.090 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.090.937.090 kuna
– višak u iznosu od 336.000.000 kuna
2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 4.002.572.747 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 3.702.572.747 kuna
– višak u iznosu od 300.000.000 kuna
3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 4.345.650.185 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 4.045.650.185 kuna
– višak u iznosu od 300.000.000 kuna.

 
II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.
 

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA 3.589.351.308 3.110.105.681 3.426.837.090 4.002.472.747 4.345.550.185
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 82.460 100.000 100.000 100.000 100.000
UKUPNI PRIHODI 3.589.433.768 3.110.205.681 3.426.937.090 4.002.572.747 4.345.650.185
RASHODI POSLOVANJA 2.799.884.955 2.586.194.681 2.718.787.090 3.184.022.747 3.613.650.185
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 562.048.659 308.365.000 372.150.000 518.550.000 432.000.000
UKUPNI RASHODI 3.361.933.614 2.894.559.681 3.090.937.090 3.702.572.747 4.045.650.185
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 227.500.154 215.646.000 336.000.000 300.000.000 300.000.000
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
  Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 308.030.788 156.354.000 74.000.000 111.000.000 100.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 514.661.482 394.000.000 440.000.000 441.000.000 430.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE 90.076.424 22.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU -110.945.884 0 0 0 0
NETO FINANCIRANJE -227.500.154 -215.646.000 -336.000.000 -300.000.000 -300.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0 0 0

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Raz-red Sku-pina Pod­skupina Naziv prihoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
6     PRIHODI POSLOVANJA 3.589.351.308 3.110.105.681 3.426.837.090 4.002.472.747 4.345.550.185
  63   Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1.256.446.378 694.856.181 1.046.814.804 1.511.610.507 1.860.133.248
    632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 20.821.624 29.200.000 7.800.000    
    633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.235.334.776 665.356.181 1.038.714.804    
    634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 289.978 300.000 300.000    
  64   Prihodi od imovine 11.854.297 14.800.000 14.850.000 14.850.000 14.850.000
    641 Prihodi od financijske imovine 10.613.018 13.000.000 13.050.000    
    642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.190.375 1.700.000 1.700.000    
    643 Prihodi od kamata na dane zajmove 50.904 100.000 100.000    
  65   Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.172.807.161 2.248.449.500 2.277.750.286 2.268.050.240 2.238.486.937
    652 Prihodi po posebnim propisima 2.172.807.161 2.248.449.500 2.277.750.286    
  66   Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 148.243.472 152.000.000 87.422.000 207.962.000 232.080.000
    663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 148.243.472 152.000.000 87.422.000    
7     PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 82.460 100.000 100.000 100.000 100.000
  72   Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 82.460 100.000 100.000 100.000 100.000
    721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 66.260 100.000 100.000    
    723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 16.200 0 0    
 

 

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Raz-red Sku-pina Pod­skupina Naziv rashoda Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
                 
3     RASHODI POSLOVANJA 2.799.884.955 2.586.194.681 2.718.787.090 3.184.022.747 3.613.650.185
  31   Rashodi za zaposlene 140.295.848 157.445.000 161.261.000 168.147.000 175.159.000
    311 Plaće (Bruto) 116.673.213 131.300.000 134.300.000    
    312 Ostali rashodi za zaposlene 3.575.831 3.600.000 3.900.000    
    313 Doprinosi na plaće 20.046.804 22.545.000 23.061.000    
  32   Materijalni rashodi 978.874.677 964.805.000 1.048.329.000 1.019.471.000 1.019.481.000
    321 Naknade troškova zaposlenima 8.141.252 8.670.000 9.838.000    
    322 Rashodi za materijal i energiju 19.471.545 24.017.000 24.342.000    
    323 Rashodi za usluge 943.320.055 920.460.300 1.001.585.000    
    324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 245.111 300.000 300.000    
    329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.696.714 11.357.700 12.264.000    
  34   Financijski rashodi 58.584.983 53.180.000 42.490.000 42.490.000 31.490.000
    342 Kamate za primljene kredite i zajmove 57.527.678 52.000.000 41.000.000    
    343 Ostali financijski rashodi 1.057.305 1.180.000 1.490.000    
  36   Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 33.270.859 26.135.000 51.850.000 31.750.000 23.200.000
    361 Pomoći inozemnim vladama 237.488 1.000.000 2.000.000    
    363 Pomoći unutar općeg proračuna 33.033.371 25.135.000 49.850.000    
  38   Ostali rashodi 1.588.858.588 1.384.629.681 1.414.857.090 1.922.164.747 2.364.320.185
    381 Tekuće donacije 686.177 820.000 820.000    
    383 Kazne, penali i naknade štete 312.133 1.300.000 1.600.000    
    386 Kapitalne pomoći 1.587.860.278 1.382.509.681 1.412.437.090    
                 
4     RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 562.048.659 308.365.000 372.150.000 518.550.000 432.000.000
  41   Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.822.606 15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
    411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 9.822.606 15.000.000 20.000.000    
  42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 410.739.988 102.365.000 165.700.000 287.550.000 281.000.000
    421 Građevinski objekti 390.122.518 69.365.000 104.900.000    
    422 Postrojenja i oprema 13.894.930 20.200.000 42.800.000    
    423 Prijevozna sredstva 399.736 1.100.000 8.000.000    
    426 Nematerijalna proizvedena imovina 6.322.804 11.700.000 10.000.000    
  45   Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 141.486.065 191.000.000 186.450.000 211.000.000 131.000.000
    451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 141.486.065 191.000.000 186.450.000    

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Raz-red Sku-pina Pod­skupina   Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
      NETO FINANCIRANJE -206.630.694 -237.646.000 -366.000.000 -330.000.000 -330.000.000
8     PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 308.030.788 156.354.000 74.000.000 111.000.000 100.000.000
  84   Primici od zaduživanja 308.030.788 156.354.000 74.000.000 111.000.000 100.000.000
    847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 308.030.788 156.354.000 74.000.000    
5     IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 514.661.482 394.000.000 440.000.000 441.000.000 430.000.000
  54   Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 514.661.482 394.000.000 440.000.000 441.000.000 430.000.000
    542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.590.933 2.600.000 14.000.000    
    544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 350.687.093 189.000.000 204.000.000    
    547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 161.383.456 202.400.000 222.000.000    
 

 

 

II. POSEBNI DIO

 

Šifra Naziv Izvršenje 2016. Plan 2017. Plan za 2018. Projekcija plana
za 2019.
Projekcija plana
za 2020.
             
01 HRVATSKE VODE 3.876.595.096 3.288.559.681 3.530.937.090 4.143.572.747 4.475.650.185
             
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 225.945.857 273.000.000 272.516.000 289.550.000 290.000.000
             
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 199.954.882 230.000.000 236.516.000 247.000.000 254.000.000
31 Rashodi za zaposlene 140.295.848 157.445.000 161.261.000 168.147.000 175.159.000
311 Plaće (Bruto) 116.673.213 131.300.000 134.300.000    
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.575.831 3.600.000 3.900.000    
313 Doprinosi na plaće 20.046.804 22.545.000 23.061.000    
32 Materijalni rashodi 58.434.162 71.205.000 73.605.000 77.203.000 77.191.000
321 Naknade troškova zaposlenima 8.141.252 8.670.000 9.838.000    
322 Rashodi za materijal i energiju 7.826.806 8.032.000 8.032.000    
323 Rashodi za usluge 37.661.459 48.500.300 49.530.000    
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 245.111 300.000 300.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.559.534 5.702.700 5.905.000    
34 Financijski rashodi 1.033.695 1.150.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000
343 Ostali financijski rashodi 1.033.695 1.150.000 1.450.000    
38 Ostali rashodi 191.177 200.000 200.000 200.000 200.000
381 Tekuće donacije 191.177 200.000 200.000    
             
K2000 OPREMANJE 11.377.040 16.900.000 11.800.000 5.750.000 10.650.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.377.040 16.900.000 11.800.000 5.750.000 10.650.000
422 Postrojenja i oprema 11.377.040 16.900.000 11.800.000    
             
K2001 INFORMATIZACIJA 8.840.694 15.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.840.694 15.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
422 Postrojenja i oprema 2.517.890 3.300.000 3.000.000    
426 Nematerijalna proizvedena imovina 6.322.804 11.700.000 10.000.000    
             
K2002 PRIJEVOZNA SREDSTVA 399.736 1.100.000 1.200.000 800.000 800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 399.736 1.100.000 1.200.000 800.000 800.000
423 Prijevozna sredstva 399.736 1.100.000 1.200.000    
             
K2003 POSLOVNE ZGRADE 5.373.505 10.000.000 10.000.000 23.000.000 11.550.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.373.505 10.000.000 10.000.000 23.000.000 11.550.000
421 Građevinski objekti 5.373.505 10.000.000 10.000.000    
             
101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI 572.189.160 446.000.000 481.000.000 482.000.000 460.000.000
             
A1001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU 10.167.716 10.100.000 21.300.000 31.700.000 30.000.000
34 Financijski rashodi 7.576.783 7.500.000 7.300.000 7.300.000 6.000.000
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 7.576.783 7.500.000 7.300.000    
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.590.933 2.600.000 14.000.000 24.400.000 24.000.000
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.590.933 2.600.000 14.000.000    
             
A1002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 386.894.834 218.000.000 224.500.000 199.100.000 168.500.000
34 Financijski rashodi 36.207.741 29.000.000 20.500.000 20.500.000 10.000.000
342 Kamate za primljene zajmove 36.207.741 29.000.000 20.500.000    
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 350.687.093 189.000.000 204.000.000 178.600.000 158.500.000
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 350.687.093 189.000.000 204.000.000    
             
A1013 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 175.126.610 217.900.000 235.200.000 251.200.000 261.500.000
34 Financijski rashodi 13.743.154 15.500.000 13.200.000 13.200.000 14.000.000
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 13.743.154 15.500.000 13.200.000    
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 161.383.456 202.400.000 222.000.000 238.000.000 247.500.000
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 161.383.456 202.400.000 222.000.000    
             
103 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA 923.937.942 897.550.000 978.984.000 946.528.000 946.550.000
             
A1004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA 677.526.667 627.000.000 680.000.000 660.528.000 660.000.000
32 Materijalni rashodi 677.482.095 626.700.000 679.400.000 659.928.000 659.400.000
322 Rashodi za materijal i energiju 7.802.664 10.900.000 10.550.000    
323 Rashodi za usluge 669.444.557 615.400.000 668.350.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 234.874 400.000 500.000    
38 Ostali rashodi 44.572 300.000 600.000 600.000 600.000
383 Kazne, penali i naknade štete 44.572 300.000 600.000    
             
A1006 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE 74.595.033 70.000.000 85.000.000 80.000.000 80.000.000
32 Materijalni rashodi 74.595.033 70.000.000 85.000.000 80.000.000 80.000.000
323 Rashodi za usluge 74.595.033 70.000.000 85.000.000    
             
A1007 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA 54.759.626 62.000.000 71.000.000 66.500.000 67.000.000
32 Materijalni rashodi 54.164.726 61.380.000 70.380.000 65.880.000 66.380.000
323 Rashodi za usluge 54.163.616 61.375.000 70.375.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.110 5.000 5.000    
38 Ostali rashodi 594.900 620.000 620.000 620.000 620.000
381 Tekuće donacije 495.000 620.000 620.000    
386 Kapitalne pomoći 99.900 0 0    
             
A1008 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA 96.132 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000
32 Materijalni rashodi 96.132 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000
323 Rashodi za usluge 96.132 3.000.000 2.000.000    
             
A1009 IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA 102.081.369 114.000.000 118.000.000 110.000.000 110.000.000
32 Materijalni rashodi 100.490.975 111.970.000 115.960.000 107.960.000 107.960.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.883.775 3.000.000 3.000.000    
323 Rashodi za usluge 98.457.532 108.830.000 112.730.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.668 140.000 230.000    
34 Financijski rashodi 23.610 30.000 40.000 40.000 40.000
343 Ostali financijski rashodi 23.610 30.000 40.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.566.784 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.566.784 2.000.000 2.000.000    
             
A1010 VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ 6.407.051 7.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000
32 Materijalni rashodi 6.407.051 7.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000
322 Rashodi za materijal i energiju 1.958.300 2.085.000 2.760.000    
323 Rashodi za usluge 4.415.427 5.355.000 5.650.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.324 60.000 90.000    
             
A1011 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU 4.517.724 8.050.000 8.000.000 8.000.000 8.050.000
32 Materijalni rashodi 4.517.724 8.050.000 8.000.000 8.000.000 8.050.000
323 Rashodi za usluge 4.486.299 8.000.000 7.950.000    
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.425 50.000 50.000    
             
A1012 OSTALI IZVANREDNI IZDACI 3.954.340 6.000.000 6.484.000 10.000.000 10.000.000
32 Materijalni rashodi 2.686.779 5.000.000 5.484.000 9.000.000 9.000.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 2.000.000 1.484.000    
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000 0 0 0 0
363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000 0 0    
38 Ostali rashodi 267.561 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
383 Kazne, penali i naknade štete 267.561 1.000.000 1.000.000    
104 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 2.154.522.137 1.672.009.681 1.798.437.090 2.425.494.747 2.779.100.185
             
K2004 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA 144.526.477 200.000.000 210.000.000 220.000.000 140.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.253.662 6.000.000 21.550.000 6.000.000 6.000.000
361 Pomoći inozemnim vladama 237.488 1.000.000 2.000.000    
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.016.174 5.000.000 19.550.000    
38 Ostali rashodi 786.750 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000
386 Kapitalne pomoći 786.750 3.000.000 2.000.000    
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 141.486.065 191.000.000 186.450.000 211.000.000 131.000.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 141.486.065 191.000.000 186.450.000    
             
K2005 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE 118.475.211 80.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000
38 Ostali rashodi 118.475.211 80.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000
386 Kapitalne pomoći 118.475.211 80.000.000 180.000.000    
             
K2006 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA 141.067.600 95.000.000 110.000.000 90.000.000 90.000.000
38 Ostali rashodi 141.067.600 95.000.000 110.000.000 90.000.000 90.000.000
386 Kapitalne pomoći 141.067.600 95.000.000 110.000.000    
             
K2007 EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA 62.200.955 16.000.000 16.000.000 6.000.000 0
38 Ostali rashodi 10.662.620 16.000.000 16.000.000 6.000.000 0
386 Kapitalne pomoći 10.662.620 16.000.000 16.000.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 51.538.335 0 0 0 0
421 Građevinski objekti 51.538.335 0 0    
             
K2010 ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU
(ZEMLJIŠTE)
9.822.606 15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 9.822.606 15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 9.822.606 15.000.000 20.000.000    
             
K2011 PROJEKTI NAVODNJAVANJA 91.044.235 32.500.000 28.300.000 23.750.000 15.200.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 28.450.413 18.135.000 28.300.000 23.750.000 15.200.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 28.450.413 18.135.000 28.300.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.593.822 14.365.000 0 0 0
421 Građevinski objekti 62.593.822 14.365.000 0    
             
K2013 IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA 1.326.746.210 1.125.555.681 1.178.137.090 1.840.994.747 2.288.400.185
38 Ostali rashodi 1.314.891.758 1.080.555.681 1.048.437.090 1.595.994.747 2.043.400.185
386 Kapitalne pomoći 1.314.891.758 1.080.555.681 1.048.437.090    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.854.452 45.000.000 129.700.000 245.000.000 245.000.000
421 Građevinski objekti 11.854.452 45.000.000 94.900.000    
422 Postrojenja i oprema 0 0 28.000.000    
423 Prijevozna sredstva 0 0 6.800.000    
             
K2060 PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 258.762.404 86.354.000 20.000.000 0 0
38 Ostali rashodi 0 86.354.000 20.000.000 0 0
386 Kapitalne pomoći 0 86.354.000 20.000.000    
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 258.762.404 0 0 0 0
421 Građevinski objekti 258.762.404 0 0    
             
K2061 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA 1.876.439 21.600.000 36.000.000 44.750.000 45.500.000
38 Ostali rashodi 1.876.439 21.600.000 36.000.000 44.750.000 45.500.000
386 Kapitalne pomoći 1.876.439 21.600.000 36.000.000    
 

 

 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox