ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

(„Narodne novine“, broj 111/16)

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 1.178.524.578 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 1.935.851.700 kuna
– manjak u iznosu od 757.327.122 kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2016. GODINU

 

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
PRIHODI POSLOVANJA
1.401.488.978
-222.964.400
1.178.524.578
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
0
0
0
UKUPNI PRIHODI
1.401.488.978
-222.964.400
1.178.524.578
RASHODI POSLOVANJA
1.575.863.600
312.863.100
1.888.726.700
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
70.164.900
-23.039.900
47.125.000
UKUPNI RASHODI
1.646.028.500
289.823.200
1.935.851.700
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK
-244.539.522
-512.787.600
-757.327.122
 
 
 
 
 
 
 
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
 
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
4.047.000
507.433.000
511.480.000
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
7.477.000
-5.354.600
2.122.400
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE
247.969.522
0
247.969.522
NETO FINANCIRANJE
244.539.522
512.787.600
757.327.122
 
 
 
 
 
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
0
0
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- red
Sku- pina
Podskupina
Naziv prihoda
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
6
 
 
PRIHODI POSLOVANJA
1.401.488.978
-222.964.400
1.178.524.578
 
63
 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
109.752.104
-23.394.104
86.358.000
 
 
632
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
12.913.104
-11.008.104
1.905.000
 
 
633
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
24.264.000
-2.286.000
21.978.000
 
 
638
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
72.575.000
-10.100.000
62.475.000
 
64
 
Prihodi od imovine
12.450.000
-3.474.422
8.975.578
 
 
641
Prihodi od financijske imovine
12.450.000
-3.479.422
8.970.578
 
 
643
Prihodi od kamata na dane zajmove
0
5.000
5.000
 
65
 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.272.986.000
-193.996.000
1.078.990.000
 
 
651
Upravne i administrativne pristojbe
1.106.000.000
-165.010.000
940.990.000
 
 
652
Prihodi po posebnim propisima
166.986.000
-28.986.000
138.000.000
 
66
 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.601.000
-400.000
1.201.000
 
 
661
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
1.601.000
-400.000
1.201.000
 
68
 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
4.699.874
-1.699.874
3.000.000
 
 
683
Ostali prihodi
4.699.874
-1.699.874
3.000.000
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz- red
Sku- pina
Podskupina
Naziv rashoda
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
3
 
 
RASHODI POSLOVANJA
1.575.863.600
312.863.100
1.888.726.700
 
31
 
Rashodi za zaposlene
49.795.000
-209.000
49.586.000
 
 
311
Plaće (Bruto)
40.875.000
-436.000
40.439.000
 
 
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.000.000
200.000
2.200.000
 
 
313
Doprinosi na plaće
6.920.000
27.000
6.947.000
 
32
 
Materijalni rashodi
636.954.600
167.422.300
804.376.900
 
 
321
Naknade troškova zaposlenima
5.677.500
-1.551.700
4.125.800
 
 
322
Rashodi za materijal i energiju
1.712.000
-472.000
1.240.000
 
 
323
Rashodi za usluge
46.902.100
-10.127.700
36.774.400
 
 
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
582.663.000
179.573.700
762.236.700
 
34
 
Financijski rashodi
1.084.000
4.197.000
5.281.000
 
 
343
Ostali financijski rashodi
1.084.000
4.197.000
5.281.000
 
35
 
Subvencije
54.840.000
26.543.500
81.383.500
 
 
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
4.640.000
6.687.400
11.327.400
 
 
352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

50.200.000
19.856.100
70.056.100
 
36
 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna
359.565.600
30.424.400
389.990.000
 
 
363
Pomoći unutar općeg proračuna
359.565.600
30.424.400
389.990.000
 
37
 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade
158.000
-118.000
40.000
 
 
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
8.000
-8.000
0
 
 
372
Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna
150.000
-110.000
40.000
 
38
 
Ostali rashodi
473.466.400
84.602.900
558.069.300
 
 
381
Tekuće donacije
3.350.000
-193.000
3.157.000
 
 
382
Kapitalne donacije
440.112.400
86.269.900
526.382.300
 
 
386
Kapitalne pomoći
30.004.000
-1.474.000
28.530.000
4
 
 
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
70.164.900
-23.039.900
47.125.000
 
41
 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
23.900
-23.900
0
 
 
412
Nematerijalna imovina
23.900
-23.900
0
 
42
 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
70.141.000
-23.016.000
47.125.000
 
 
421
Građevinski objekti
44.948.000
-14.010.000
30.938.000
 
 
422
Postrojenja i oprema
19.833.000
-5.646.000
14.187.000
 
 
423
Prijevozna sredstva
200.000
0
200.000
 
 
426
Nematerijalna proizvedena imovina
5.160.000
-3.360.000
1.800.000
B. RAČUN FINANCIRANJA
Raz- red
Sku- pina
Podsk- upina
 
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE
-3.430.000
512.787.600
509.357.600
8
 
 
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
4.047.000
507.433.000
511.480.000
 
81
 
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
4.047.000
7.433.000
11.480.000
 
 
816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora

3.827.000
7.373.000
11.200.000
 
 
817
Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti
220.000
60.000
280.000
 
84
 
Primici od zaduživanja
0
500.000.000
500.000.000
 
 
844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0
500.000.000
500.000.000
5
 
 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
7.477.000
-5.354.600
2.122.400
 
51
 
Izdaci za dane zajmove i depozite
7.477.000
-5.354.600
2.122.400
 
 
514
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
2.477.000
-2.136.600
340.400
 
 
516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

5.000.000
-3.218.000
1.782.000
II. POSEBNI DIO
Šifra
Naziv
Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.
 
 
 
 
 
02
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
1.653.505.500
284.468.600
1.937.974.100
100
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
91.929.000
-9.654.300
82.274.700
A1000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
70.710.100
-3.683.400
67.026.700
31
Rashodi za zaposlene
44.830.000
-213.000
44.617.000
311
Plaće (Bruto)
36.625.000
-440.000
36.185.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.000.000
200.000
2.200.000
313
Doprinosi na plaće
6.205.000
27.000
6.232.000
32
Materijalni rashodi
24.770.100
-3.371.400
21.398.700
321
Naknade troškova zaposlenima
3.567.500
-298.000
3.269.500
322
Rashodi za materijal i energiju
1.632.000
-472.000
1.160.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
520.000
69.200
589.200
34
Financijski rashodi
952.000
19.000
971.000
343
Ostali financijski rashodi
952.000
19.000
971.000
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
158.000
-118.000
40.000
371
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
8.000
-8.000
0
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
150.000
-110.000
40.000
 
 
 
 
 
A1001

OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ

14.140.000
-1.538.000
12.602.000
31
Rashodi za zaposlene
4.965.000
4.000
4.969.000
311
Plaće (Bruto)
4.250.000
4.000
4.254.000
313
Doprinosi na plaće
715.000
0
715.000
32
Materijalni rashodi
8.295.000
-1.682.000
6.613.000
321
Naknade troškova zaposlenima
2.110.000
-1.280.000
830.000
322
Rashodi za materijal i energiju
80.000
0
80.000
323
Rashodi za usluge
6.105.000
-402.000
5.703.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
880.000
140.000
1.020.000
422
Postrojenja i oprema
680.000
140.000
820.000
423
Prijevozna sredstva
200.000
0
200.000
K2000
OPREMANJE
1.895.000
-1.049.000
846.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.895.000
-1.049.000
846.000
422
Postrojenja i oprema
1.895.000
-1.049.000
846.000
 
 
 
 
 
K2001
INFORMATIZACIJA
5.183.900
-3.383.900
1.800.000
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
23.900
-23.900
0
412
Nematerijalna imovina
23.900
-23.900
0
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.160.000
-3.360.000
1.800.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
5.160.000
-3.360.000
1.800.000
 
 
 
 
 
101
PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA
351.576.500
-9.591.900
341.984.600
K2006
SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA
40.100.000
7.755.800
47.855.800
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
40.100.000
7.755.800
47.855.800
363
Pomoći unutar općeg proračuna
40.100.000
7.755.800
47.855.800
 
 
 
 
 
K2007
SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA
341.000
-200
340.800
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
341.000
-200
340.800
363
Pomoći unutar općeg proračuna
341.000
-200
340.800
 
 
 
 
 
K2050

SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA BALIRANOG KOMUNALNOG OTPADA BREZJE U GRADU VARAŽDINU

20.000.000
-20.000.000
0
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
20.000.000
-20.000.000
0
363
Pomoći unutar općeg proračuna
20.000.000
-20.000.000
0
K2008
SPRJEČAVANJE NASTAJANJA OTPADA
12.844.000
-823.000
12.021.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
12.844.000
-823.000
12.021.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
12.844.000
-823.000
12.021.000
 
 
 
 
 
K2051
POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE
5.060.000
-260.000
4.800.000
35
Subvencije
100.000
-100.000
0
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

100.000
-100.000
0
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
4.960.000
-160.000
4.800.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
4.960.000
-160.000
4.800.000
 
 
 
 
 
K2009
GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
15.497.000
-5.742.700
9.754.300
32
Materijalni rashodi
1.600.000
-282.300
1.317.700
323
Rashodi za usluge
1.600.000
-282.300
1.317.700
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
1.416.000
-1.146.800
269.200
363
Pomoći unutar općeg proračuna
1.416.000
-1.146.800
269.200
38
Ostali rashodi
10.004.000
-2.177.000
7.827.000
386
Kapitalne pomoći
10.004.000
-2.177.000
7.827.000
51
Izdaci za dane zajmove i depozite
2.477.000
-2.136.600
340.400
514
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
2.477.000
-2.136.600
340.400
 
 
 
 
 
K2010
OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA
21.000.000
7.800.000
28.800.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
21.000.000
7.800.000
28.800.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
21.000.000
7.800.000
28.800.000
 
 
 
 
 
K2011

SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA – LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA

15.950.000
16.345.000
32.295.000
32
Materijalni rashodi
15.950.000
16.345.000
32.295.000
323
Rashodi za usluge
925.000
-735.000
190.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.025.000
17.080.000
32.105.000
 
 
 
 
 
K2012
ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA
5.850.000
778.200
6.628.200
32
Materijalni rashodi
2.550.000
-1.673.600
876.400
323
Rashodi za usluge
1.500.000
-1.275.600
224.400
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.050.000
-398.000
652.000
34
Financijski rashodi
0
4.000.000
4.000.000
343
Ostali financijski rashodi
0
4.000.000
4.000.000
35
Subvencije
500.000
-425.000
75.000
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

500.000
-425.000
75.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
2.800.000
-1.123.200
1.676.800
363
Pomoći unutar općeg proračuna
2.800.000
-1.123.200
1.676.800
K2013

POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIV. NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA

600.000
-39.400
560.600
51
Izdaci za dane zajmove i depozite
600.000
-39.400
560.600
516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

600.000
-39.400
560.600
 
 
 
 
 
K2014
ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI
21.700.000
3.236.000
24.936.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
21.000.000
3.279.000
24.279.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
21.000.000
3.279.000
24.279.000
38
Ostali rashodi
700.000
-43.000
657.000
381
Tekuće donacije
700.000
-43.000
657.000
 
 
 
 
 
K2015
POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA
1.750.000
583.700
2.333.700
35
Subvencije
1.200.000
96.100
1.296.100
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

1.200.000
96.100
1.296.100
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
50.000
-40.000
10.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
50.000
-40.000
10.000
38
Ostali rashodi
500.000
527.600
1.027.600
381
Tekuće donacije
500.000
527.600
1.027.600
 
 
 
 
 
K2016

POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

6.625.000
-1.292.400
5.332.600
32
Materijalni rashodi
1.425.000
0
1.425.000
323
Rashodi za usluge
1.425.000
0
1.425.000
35
Subvencije
1.900.000
-1.138.000
762.000
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
400.000
-310.000
90.000
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

1.500.000
-828.000
672.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
2.300.000
-181.000
2.119.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
2.300.000
-181.000
2.119.000
38
Ostali rashodi
1.000.000
26.600
1.026.600
381
Tekuće donacije
1.000.000
26.600
1.026.600
 
 
 
 
 
K2017
OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA
30.000.000
7.200.000
37.200.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
30.000.000
7.200.000
37.200.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
30.000.000
7.200.000
37.200.000
K2025

GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN

35.208.000
-13.001.000
22.207.000
32
Materijalni rashodi
3.149.000
409.000
3.558.000
323
Rashodi za usluge
3.149.000
409.000
3.558.000
34
Financijski rashodi
60.000
0
60.000
343
Ostali financijski rashodi
60.000
0
60.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
31.999.000
-13.410.000
18.589.000
421
Građevinski objekti
24.107.000
-12.713.000
11.394.000
422
Postrojenja i oprema
7.892.000
-697.000
7.195.000
 
 
 
 
 
K2026

GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA

27.929.000
-754.200
27.174.800
32
Materijalni rashodi
1.672.000
582.800
2.254.800
323
Rashodi za usluge
1.672.000
582.800
2.254.800
34
Financijski rashodi
50.000
0
50.000
343
Ostali financijski rashodi
50.000
0
50.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
26.207.000
-1.337.000
24.870.000
421
Građevinski objekti
20.841.000
-1.297.000
19.544.000
422
Postrojenja i oprema
5.366.000
-40.000
5.326.000
 
 
 
 
 
K2030
OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI
7.500.000
-3.500.000
4.000.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
7.500.000
-3.500.000
4.000.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
7.500.000
-3.500.000
4.000.000
 
 
 
 
 
K2032
SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU
17.827.000
1.807.000
19.634.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
17.827.000
1.807.000
19.634.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
17.827.000
1.807.000
19.634.000
 
 
 
 
 
K2033
IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA
22.440.000
718.000
23.158.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
2.440.000
15.000
2.455.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
2.440.000
15.000
2.455.000
38
Ostali rashodi
20.000.000
703.000
20.703.000
386
Kapitalne pomoći
20.000.000
703.000
20.703.000
 
 
 
 
 
K2035
SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK
1.012.500
-671.500
341.000
32
Materijalni rashodi
1.012.500
-671.500
341.000
323
Rashodi za usluge
1.012.500
-671.500
341.000
 
 
 
 
 
K2036
SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO
8.700.000
-965.000
7.735.000
32
Materijalni rashodi
8.700.000
-965.000
7.735.000
323
Rashodi za usluge
600.000
-300.000
300.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.100.000
-665.000
7.435.000
 
 
 
 
 
K2037
RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA
4.000.000
8.100.000
12.100.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
4.000.000
8.100.000
12.100.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
4.000.000
8.100.000
12.100.000
 
 
 
 
 
K2044
DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA
9.003.000
-5.276.200
3.726.800
32
Materijalni rashodi
4.983.000
-1.406.200
3.576.800
321
Naknade troškova zaposlenima
0
26.300
26.300
323
Rashodi za usluge
4.983.000
-1.433.000
3.550.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0
500
500
34
Financijski rashodi
20.000
130.000
150.000
343
Ostali financijski rashodi
20.000
130.000
150.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4.000.000
-4.000.000
0
422
Postrojenja i oprema
4.000.000
-4.000.000
0
 
 
 
 
 
K2045
DRŽAVNA MREŽA
8.000.000
1.000.000
9.000.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
8.000.000
1.000.000
9.000.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
8.000.000
1.000.000
9.000.000
 
 
 
 
 
K2047
SANACIJA KLIZIŠTA U RH
9.000.000
-9.000.000
0
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna
9.000.000
-9.000.000
0
363
Pomoći unutar općeg proračuna
9.000.000
-9.000.000
0
 
 
 
 
 
A1008

POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

600.000
-550.000
50.000
32
Materijalni rashodi
600.000
-550.000
50.000
323
Rashodi za usluge
600.000
-550.000
50.000
 
 
 
 
 
K2048
PONOVNA UPORABA PROIZVODA/OTPADA
2.940.000
-2.940.000
0
35
Subvencije
1.820.000
-1.820.000
0
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
280.000
-280.000
0
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

1.540.000
-1.540.000
0
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
630.000
-630.000
0
363
Pomoći unutar općeg proračuna
630.000
-630.000
0
38
Ostali rashodi
490.000
-490.000
0
381
Tekuće donacije
490.000
-490.000
0
 
 
 
 
 
K2049
HITNE MJERE U ZAŠTITI OKOLIŠA
100.000
-100.000
0
32
Materijalni rashodi
100.000
-100.000
0
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
100.000
-100.000
0
 
 
 
 
 
102
PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
650.000.000
141.214.800
791.214.800
 
 
 
 
 
K2018
PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKI UČINKOVITE JAVNE RASVJETE
26.500.000
10.381.700
36.881.700
35
Subvencije
8.500.000
1.371.300
9.871.300
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
500.000
-129.000
371.000
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

8.000.000
1.500.300
9.500.300
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
17.497.600
9.510.400
27.008.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
17.497.600
9.510.400
27.008.000
38
Ostali rashodi
2.400
0
2.400
382
Kapitalne donacije
2.400
0
2.400
51
Izdaci za dane zajmove i depozite
500.000
-500.000
0
516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

500.000
-500.000
0
 
 
 
 
 
K2019
PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM
1.800.000
-280.900
1.519.100
35
Subvencije
1.550.000
-314.200
1.235.800
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
50.000
318.100
368.100
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

1.500.000
-632.300
867.700
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
50.000
-5.200
44.800
363
Pomoći unutar općeg proračuna
50.000
-5.200
44.800
38
Ostali rashodi
200.000
38.500
238.500
381
Tekuće donacije
0
2.100
2.100
382
Kapitalne donacije
200.000
36.400
236.400
 
 
 
 
 
K2020

POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U INDUSTRIJSKIM I ENERGETSKIM SUSTAVIMA

32.000.000
15.537.000
47.537.000
35
Subvencije
16.100.000
17.183.200
33.283.200
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
100.000
2.139.900
2.239.900
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

16.000.000
15.043.300
31.043.300
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
11.500.000
0
11.500.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
11.500.000
0
11.500.000
38
Ostali rashodi
1.900.000
-367.600
1.532.400
382
Kapitalne donacije
1.900.000
-367.600
1.532.400
51
Izdaci za dane zajmove i depozite
2.500.000
-1.278.600
1.221.400
516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

2.500.000
-1.278.600
1.221.400
 
 
 
 
 
K2021
POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE
83.400.000
26.840.600
110.240.600
35
Subvencije
13.000.000
10.550.900
23.550.900
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
2.000.000
3.367.600
5.367.600
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

11.000.000
7.183.300
18.183.300
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
55.000.000
24.083.900
79.083.900
363
Pomoći unutar općeg proračuna
55.000.000
24.083.900
79.083.900
38
Ostali rashodi
14.000.000
-6.394.200
7.605.800
382
Kapitalne donacije
14.000.000
-6.394.200
7.605.800
51
Izdaci za dane zajmove i depozite
1.400.000
-1.400.000
0
516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.400.000
-1.400.000
0
 
 
 
 
 
K2022
POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA
32.000.000
-6.262.200
25.737.800
35
Subvencije
9.500.000
698.100
10.198.100
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
1.000.000
1.362.500
2.362.500
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

8.500.000
-664.400
7.835.600
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
12.500.000
206.300
12.706.300
363
Pomoći unutar općeg proračuna
12.500.000
206.300
12.706.300
38
Ostali rashodi
10.000.000
-7.166.600
2.833.400
382
Kapitalne donacije
10.000.000
-7.166.600
2.833.400
 
 
 
 
 
K2023

POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

24.000.000
-2.285.700
21.714.300
35
Subvencije
200.000
782.500
982.500
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
50.000
352.700
402.700
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

150.000
429.800
579.800
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
23.200.000
-2.683.400
20.516.600
363
Pomoći unutar općeg proračuna
23.200.000
-2.683.400
20.516.600
38
Ostali rashodi
600.000
-384.800
215.200
381
Tekuće donacije
500.000
-284.800
215.200
382
Kapitalne donacije
100.000
-100.000
0
 
 
 
 
 
K2024
OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
2.500.000
-2.326.800
173.200
35
Subvencije
20.000
-20.000
0
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
10.000
-10.000
0
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

10.000
-10.000
0
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
10.000
-10.000
0
363
Pomoći unutar općeg proračuna
10.000
-10.000
0
38
Ostali rashodi
2.470.000
-2.296.800
173.200
381
Tekuće donacije
60.000
40.000
100.000
382
Kapitalne donacije
2.410.000
-2.336.800
73.200
 
 
 
 
 
K2040
PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA
30.000.000
0
30.000.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
30.000.000
0
30.000.000
363
Pomoći unutar općeg proračuna
30.000.000
0
30.000.000
 
 
 
 
 
K2041
PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA
100.000.000
-46.000
99.954.000
38
Ostali rashodi
100.000.000
-46.000
99.954.000
382
Kapitalne donacije
100.000.000
-46.000
99.954.000
K2042

PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA – FINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNIH ZADATAKA

200.000
-139.300
60.700
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
200.000
-139.300
60.700
363
Pomoći unutar općeg proračuna
200.000
-139.300
60.700
 
 
 
 
 
K2043

PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – SUFINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

6.000.000
-212.200
5.787.800
38
Ostali rashodi
6.000.000
-212.200
5.787.800
382
Kapitalne donacije
6.000.000
-212.200
5.787.800
 
 
 
 
 
K2046
PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA
301.000.000
107.790.700
408.790.700
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
1.000.000
-211.200
788.800
363
Pomoći unutar općeg proračuna
1.000.000
-211.200
788.800
38
Ostali rashodi
300.000.000
108.001.900
408.001.900
382
Kapitalne donacije
300.000.000
108.001.900
408.001.900
 
 
 
 
 
A1005
POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE
7.600.000
-6.380.800
1.219.200
32
Materijalni rashodi
1.000.000
-762.500
237.500
323
Rashodi za usluge
1.000.000
-762.500
237.500
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
1.100.000
-473.300
626.700
363
Pomoći unutar općeg proračuna
1.100.000
-473.300
626.700
38
Ostali rashodi
5.500.000
-5.145.000
355.000
382
Kapitalne donacije
5.500.000
-5.145.000
355.000
 
 
 
 
 
A1006
MEĐUNARODNA SURADNJA
1.850.000
-499.300
1.350.700
35
Subvencije
450.000
-321.400
128.600
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
250.000
-124.400
125.600
352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

200.000
-197.000
3.000
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
1.300.000
-206.400
1.093.600
363
Pomoći unutar općeg proračuna
1.300.000
-206.400
1.093.600
38
Ostali rashodi
100.000
28.500
128.500
381
Tekuće donacije
100.000
28.500
128.500
 
 
 
 
 
A1007

POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

1.150.000
-902.000
248.000
32
Materijalni rashodi
1.150.000
-902.000
248.000
323
Rashodi za usluge
1.050.000
-807.000
243.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
100.000
-95.000
5.000
 
 
 
 
 
103
GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
560.000.000
162.500.000
722.500.000
A1003
GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
560.000.000
162.500.000
722.500.000
32
Materijalni rashodi
559.998.000
162.452.000
722.450.000
323
Rashodi za usluge
2.230.000
-1.230.000
1.000.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
557.768.000
163.682.000
721.450.000
34
Financijski rashodi
2.000
48.000
50.000
343
Ostali financijski rashodi
2.000
48.000
50.0
 
 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox