ODLUKA O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE ČAGLIN - važeći tekst, NN br. 128/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17) članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) te članka 32. Statuta Općine Čaglin (»Službeni glasnik Općine Čaglin« broj: 6/17), Općinsko vijeće Općine Čaglin na 4. sjednici, održanoj 18. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE ČAGLIN

(„Narodne novine“, broj 128/17) 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom o lokalnim porezima (nastavno: Odluka) utvrđuju se:
– vrste lokalnih poreza Općine Čaglin,
– porezni obveznik,
– porezna osnovica, stopa i visina poreza,
– prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Čaglin su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 5.

Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanja plaćanja poreza na dohodak propisani su Zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza porezu na dohodak.

Članak 6.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilnika o poreza na dohodak.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak ostvaren od obveznika čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Čaglin.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Čaglin.

2. Porez na potrošnju

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Čaglin.
Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Članak 9.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.
Porezni obveznik utvrđenu obvezu poreza na potrošnju iskazuje na obrascu PPMI-PO I predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine Čaglin.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koristi sezonski i povremeno. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuće za odmor na području Općine.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 10,00 kn po jednom metru četvornom korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu. Podatke iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza. Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine Čaglin.

III. PRIJENOS OVLASTI ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU – NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 14.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza iz članka 2. ove Odluke, obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda. Porezna uprava će do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Čaglin dostaviti zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim općinskim porezima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od lokalnih poreza primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
Postupak naplate prihoda od lokalnih poreza provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Čaglin (»Narodne novine« broj 1/2002.)

Članak 17.

Sve što nije definirano ovom Odlukom regulirat će se Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Čaglin«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox