ODLUKA O OPĆINSKIM (LOKALNIM) POREZIMA OPĆINE GORJANI - važeći tekst, NN br. 123/2017

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE 

 

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16.) i članka 30. Statuta Općine Gorjani (»Službeni glasnik« broj 60/14.), Općinsko vijeće Općine Gorjani na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O OPĆINSKIM (LOKALNIM) POREZIMA OPĆINE GORJANI

("Narodne novine", broj 123/17)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se općinski porezi, kao prihodi Općine Gorjani, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Gorjani slobodno raspolaže.

Članak 2.

Općina Gorjani uvodi sljedeće poreze:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na korištenje javnih površina,
4. porez na nekretnine.

II. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Gorjani.

Članak 4.

(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.
(2) Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
(3) Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
(4) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-NI-PO i predaje ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gorjani (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, pojedinačno za svaki poslovni prostor.
(5) Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Članak 5.

Porez iz članka 3. ove Odluke plaća se po stopi od 3%.

III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.

(1) Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Gorjani.
(2) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski, ako je na objektu postavljena vanjska stolarija i isti je priključen na sustave vodoopskrbe i elektroopskrbe.
(3) Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Članak 7.

(1) Porez na kuće za odmor na području Općine Gorjani plaća se:
• za objekte na području naselja Gorjani i naselja Tomašanci u visini 15,00 kn po metru četvornom korisne površine objekata, u jednokratnom godišnjem iznosu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza
(2) Korisna površina je ukupna podna površina stana ili druge samostalne prostorije, umanjena za širinu zidova, koji ju prekidaju.
(3) Prigodom izračunavanja korisne površine neće se uzeti u obzir podrumske i tavanske prostorije, koje po svojoj opremi, nisu prikladne za stambene ili poslovne svrhe, te stubišta, otvoreni balkoni i terase.
(4) Korisna površina, u pravilu, izračunava se prema glavnom projektu, koji je sastavni dio građevinske dozvole ili koji je potvrđen po nadležnom tijelu.
(5) U slučaju znatnijih odstupanja od projekta iz prethodnog stavka, korisna površina se izračunava prema stvarnom stanju.

Članak 8.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatra se:
• zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora,
• zgrada, dio zgrade ili stan koji se ne mogu koristiti zbog starosti ili oštećenja.

Članak 9.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze objekti, korisnu površinu, te ostale podatke koji su bitni za utvrđivanje obveze, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 10.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, u smislu članka 6. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, mjesto podnošenja porezne prijave, izjave svjedoka, očevid i svi drugi raspoloživi podaci.

IV. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 11.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe:
• koje koriste javnu površinu za držanje raznog materijala i robe, odlaganje građevnog materijala i građevnog otpada i sl., a koje ne služi obavljanju djelatnosti trgovine, odnosno prodaji proizvoda i pružanju usluga
• koje koriste površinu u druge namjene, a nemaju zaključen ugovor o zakupu javne površine.
(2) Porez iz stavka 1. naplaćuje se za korištenje javnih površina na području Općine Gorjani:
• u iznosu od 5,00 kn/m2 dnevno, ako se javna površina koristi duže od 5 dana,
• 50,00 dnevno, neovisno o obimu korištenja, ako se javna površina koristi kraće od 5 dana.
(3) Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi nadležno tijelo, na temelju odobrenja za korištenje javne površine, koje daje Općinski načelnik.
(4) Porez iz stavka 1. ovoga članka plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 12.

(1) Javnom površinom se smatraju sve površine koje su u stvarnosti vlasništvo Općine Gorjani, a koje slobodno i nesmetano koriste građani za svoje potrebe (vožnju, šetnju, prolaz, odmor i rekreaciju, okupljanja i sl.) i dijele se na:
• javne prometne površine: ulice, ceste, trgovi, prolazi, javne stube, parkirališta, nogostupi, autobusne postaje, taksi stajališta i sl.,
• javne zelene površine: perivoj, park, park – šuma, drvored, živica, cvjetni rasadnik, travnjak, dječje igralište, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu u naselju i uz javni objekat i sl.,
• površine namijenjene javnim priredbama, tržnice na malo, fontane, javni izljevi, jarci oborinske vode u naselju i slične površine.

V. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 13.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Gorjani, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Protiv prekršitelja odredbi članka 4. stavak 4. i članka 9. ove Odluke primijenit će se kaznene odredbe iz članka 56. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza utvrđenih ovom Odlukom zaračunava se i naplaćuje zakonska zatezna kamata.

Članka 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Gorjani (»Službeni glasnik« Općine Gorjani broj 20/01).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Gorjani.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox