PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2015. GODINU - važeći tekst, NN br. 25/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 

 Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 27. veljače 2015. donio je 


PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2015. GODINU

(„Narodne novine“, broj 25/15)

Redni broj
ZAKONODAVNE MJERE
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
I. KVARTAL
1.
Zakon o osiguranju
2.
Zakon o računovodstvu
3.
Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
4.
Zakon o strancima
5.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

6.
Zakon o parničnom postupku
7.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
8.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju), utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva

9.
Zakon o obnovljivim izvorima energije
10.
Zakon o poticanju investicija
11.

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

14.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
15.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

16.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
17.
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje
18.
Zakon o kvaliteti i logistici
19.
Zakon o kombiniranom prijevozu robe
20.

Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

21.
Zakon o lučkim kapetanijama
ZAKONODAVNE MJERE
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
II. KVARTAL
22.
Zakon o osiguranju depozita
23.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

24.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
25.
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja
26.
Zakon o nabavi i registraciji oružja
27.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
28.
Zakon o trgovačkim društvima
29.
Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
30.

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

31.
Zakon o zaštiti na radu
32.

Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

33.
Zakon o morskom ribarstvu
34.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014. Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

35.
Zakon o dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
36.
Zakon o liječništvu
37.
Zakon o ljekarništvu
38.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini
39.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu
40.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu
41.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti
42.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnostima u zdravstvu
43.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
44.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
45.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

46.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

47.
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
48.
Zakon o medijima
49.
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
50.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti
51.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
ZAKONODAVNE MJERE
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
III. KVARTAL
52.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
53.
Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
54.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
55.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
56.

Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te stranih invazivnih vrsta i upravljanju njima

57.
Zakon o evidencijama u području zdravstva
58.
Zakon o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA

SABORA

IV. KVARTAL
59.
Zakon o potrošačkim stambenim kreditima
60.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

61.

Zakon o provedbi Uredbe br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

62.

Zakon o osnivanju Hrvatske komore inženjera rudarstva, geologije i naftnog rudarstva

63.
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva
64.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
 


Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox