PRAVILNIK O RADU VOJNE VETERINARSKE INSPEKCIJE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE - važeći tekst, NN br. 115/2015

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!

>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE


Na temelju članka 60. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13 i 148/13), ministar obrane uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede donosi


PRAVILNIK O RADU VOJNE VETERINARSKE INSPEKCIJE MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

(„Narodne novine“, broj 115/15)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju djelokrug rada, službeni akti i sustav izvješćivanja veterinarske inspekcije Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: vojna veterinarska inspekcija).
(2) Veterinarske preglede i kontrolu pošiljaka životinja, hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje namijenjenih Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, kao i inspekcijski nadzor/službenu kontrolu u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske obavlja veterinarski inspektor Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: vojni veterinarski inspektor).
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, veterinarske preglede može, po ovlaštenju Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, obavljati i civilni ovlašteni veterinar.


Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Dokumentacijski pregled – pregled komercijalnih isprava i/ili isprava određenih propisima o hrani ili hrani za životinje koje prate pošiljku.
2. Fizički pregled pošiljke – provjera hrane životinjskog podrijetla ili hrane za životinje, što može uključivati provjere na prijevoznom sredstvu, provjeru ambalaže, označavanja i temperature, uzimanje uzoraka za analizu i laboratorijsko testiranje te ostale provjere potrebne da se provjeri poštivanje propisa o hrani ili hrani za životinje.
3. Hrana životinjskog podrijetla – proizvodi dobiveni od životinja i jestivih dijelova životinja, uključujući i žive životinje (ribe, školjkaši) u prerađenom ili neprerađenom stanju, namijenjeni prehrani ljudi, uključujući hranu koja sadrži i proizvode ne životinjskog podrijetla te neprerađene proizvode životinjskog podrijetla.
4. Hrana za životinje – svaka tvar ili proizvod, uključujući i dodatke hrani za životinje, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je hranidbi životinja.
5. Identifikacijski pregled – vizualna inspekcija kako bi se provjerilo slažu li se potvrde ili ostale isprave koje prate pošiljku s obilježjima i sadržajem pošiljke.
6. Inspekcijski nadzor – kontrolu hrane ili hrane za životinje kako bi se verificiralo da su zadovoljeni uvjeti propisa o hrani ili hrani za životinje te zdravlju i dobrobiti životinja.
7. Posjednik – svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit službene životinje.
8. Pošiljka – službene životinje ili proizvodi životinjskog podrijetla i druge pošiljke, iste vrste, obuhvaćene istim dokumentom određenim veterinarskim propisima, koji su istim prijevoznim sredstvom dopremljene iz iste države ili iz istog dijela države, poslane od jednog pošiljatelja, a namijenjene jednom primatelju.
9. Premještanje – svako komercijalno ili nekomercijalno premještanje službene životinje iz područja iz kojeg potječe ili nekoga drugog mjesta na drugu lokaciju (odredišno mjesto) odnosno otpremanje pošiljaka životinjskog podrijetla i hrane za životinje bez obzira na namjenu.
10. Propisi o hrani – zakoni i drugi propisi koji uređuju pitanje hrane i hrane za životinje općenito te posebno sigurnost hrane, a koji obuhvaćaju sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane, kao i hrane za životinje koja se proizvodi ili kojom se hrane životinje za proizvodnju hrane.
11. Službena kontrola – svaki oblik kontrole koju vojna veterinarska inspekcija provodi s ciljem provjere poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.
12. Službeni uzorak – uzorak uzet prema propisanom postupku tijekom kontrole životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje te provedbe mjera iz područja zdravlja životinja.
13. Veterinarski pregled – pregled životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u svrhu zaštite javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i veterinarske zaštite okoliša, a može se sastojati od kliničkog, dokumentacijskog, identifikacijskog i fizičkog pregleda, od kojih je dokumentacijski pregled obvezan.
14. Službena životinja – životinja koje je na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.


II. DJELOKRUG RADA VOJNE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Organizacija vojne veterinarske inspekcije

Članak 3.

(1) Poslovi vojne veterinarske inspekcije obavljaju se na razini ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za zdravstvo, na razini ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležne za zdravstvo i na razinama podređenih granskih zapovjedništava i postrojbi.
(2) Vojni veterinarski inspektor ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za zdravstvo obavlja inspekcijski nadzor u drugom stupnju, a vojni veterinarski inspektori ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležne za zdravstvo, granskih zapovjedništava i postrojbi obavljaju inspekcijski nadzor u prvom stupnju.


Članak 4.

(1) Inspekcijski nadzor u drugom stupnju podrazumijeva rješavanje žalbi na rješenja donesena u prvom stupnju te nadzor nad radom vojnih veterinarskih inspektora koji obavljaju inspekcijski nadzor u prvom stupnju.
(2) Inspekcijski nadzor u prvom stupnju podrazumijeva veterinarske preglede i kontrolu pošiljaka životinja, hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje namijenjenih Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske te zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi u svrhu zaštite javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i veterinarske zaštite okoliša.
(3) Inspekcijski nadzor u prvom stupnju u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske podrazumijeva inspekcijski nadzor/službenu kontrolu službenih životinja, hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje, objekata, opreme, sredstava te uvjeta za držanje i uzgoj službenih životinja, zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, provođenja naređenih mjera za sprječavanje, otkrivanje i suzbijanje zaraznih bolesti službenih životinja, kao i svih drugih objekata, sredstava, predmeta i opreme koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje i zdravlje ljudi.


Vojni veterinarski inspektor

Članak 5.

(1) Vojni veterinarski inspektor u prvom stupnju može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij veterinarske struke
– položen državni stručni ispit za veterinarskog inspektora
– najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
(2) Vojni veterinarski inspektor u drugom stupnju može biti osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka te ima najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje četiri godine u poslovima inspekcijskog nadzora.
(3) Vojni veterinarski inspektori iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavljaju poslove vojne veterinarske inspekcije na temelju ovlasti čelnika ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za ljudske resurse.


Članak 6.

(1) Vojni veterinarski inspektor službenom iskaznicom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.
(2) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama propisuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske resurse.


Inspekcijski nadzor

Članak 7.

Vojni veterinarski inspektor provodi inspekcijski nadzor/službenu kontrolu u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske nad:
– sredstvima za prijevoz službenih životinja i načinom prijevoza službenih životinja u vezi s udovoljavanjem propisanim uvjetima
– provedbom mjera za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje, iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti službenih životinja
– provedbom mjera za zaštitu od zoonoza
– provedbom mjera za zaštitu zdravlja službenih životinja
– držanjem, uzgojem i prometom službenih životinja
– označavanjem službenih životinja
– skladištenjem, prometom i preradom hrane životinjskoga podrijetla
– skladištenjem i prometom hrane za životinje
– objektima/prostorom za obradu, preradu i uskladištenje hrane životinjskoga podrijetla i hrane za životinje ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske te davatelja usluga prehrane koji imaju ugovorni odnos s Ministarstvom obrane
– skladištenjem i primjenom veterinarsko-medicinskih proizvoda te uporabom sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
– ostacima štetnih tvari (reziduama), u životinjama i hrani životinjskoga podrijetla namijenjenoj ljudskoj prehrani
– provedbom mjera zaštite okoliša od negativnih utjecaja vezanih uz zaštitu zdravlja službenih životinja, uzgoj službenih životinja, skladištenje, promet i preradu hrane životinjskog podrijetla
– zbrinjavanjem nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
– provedbom dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima su otpremane pošiljke službenih životinja, hrane životinjskog podrijetla ili nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
– provodi i druge propisane mjere kada je ugroženo zdravlje životinja, dobrobit životinja, zdravstvena ispravnost hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje.


Članak 8.

U provedbi inspekcijskog nadzora/službenoj kontroli vojni veterinarski inspektor u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske ima pravo i obvezu:
1. zabraniti premještanje službenih životinja te premještanje i uporabu hrane životinjskoga podrijetla, hrane za životinje i predmeta kojima se mogu prenijeti uzročnici zaraznih ili nametničkih bolesti u slučaju sumnje na zaraznu ili nametničku bolest
2. zabraniti ili ograničiti promet i uporabu hrane životinjskoga podrijetla, hrane za životinje ako se posumnja u njihovu zdravstvenu ispravnost te kakvoću
3. u objektima koje nadzire otvoriti i pregledati pakiranje za koje ima saznanja da sadrži hranu životinjskog podrijetla ili hranu za životinje, utvrditi sadržaj i uzeti uzorke
4. narediti uklanjanje nedostatka u objektima koje nadzire, a koji što se tiče izgradnje, tehničkih uređaja, tehnološke opreme, načina rada, higijene i veterinarske zaštite okoliša ne udovoljavaju propisanim uvjetima
5. zabraniti rad objekata iz točke 4. ovoga članka ako se u određenom roku ne uklone utvrđeni nedostaci
6. zabraniti upotrebu veterinarsko-medicinskih proizvoda ako se upotreba obavlja protivno odredbama posebnih propisa te narediti njihovo neškodljivo uklanjanje u skladu s posebnim propisima
7. zabraniti uporabu hrane za životinje i dodataka hrani za životinje za koje utvrdi da su škodljivi po zdravlje službenih životinja
8. uzimati uzorke dijagnostičkog materijala za laboratorijske pretrage radi utvrđivanja zdravstvenog stanja službenih životinja, zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje
9. izdavati službene akte i druge certifikate određene ovim Pravilnikom
10. narediti uklanjanje hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje, ako su prilikom veterinarskog pregleda proglašeni neupotrebljivim za ljudsku prehranu, odnosno ishranu životinja
11. poduzimati i druge radnje za koje je ovlašten hrvatskim vojnim normama i posebnim propisima.


Članak 9.

(1) Ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske i pravne osobe čiji rad podliježe inspekcijskom nadzoru dužne su vojnom veterinarskom inspektoru omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetan rad.
(2) Ustrojstvene jedinice i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su privremeno obustaviti poslovanje za vrijeme inspekcijskog nadzora/službene kontrole ako vojni veterinarski inspektor nije u mogućnosti na drugi način obaviti nadzor.
(3) Ustrojstvene jedinice i pravne osobe dužne su, na zahtjev vojnoga veterinarskog inspektora, u primjerenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i dokumentaciju koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.
(4) Kad je za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora potrebno uzeti službene uzorke i izvršiti analizu, vojni veterinarski inspektor ovlašten je uzeti službene uzorke u skladu s važećim propisima i dostaviti ih na laboratorijske pretrage u ovlašteni službeni laboratorij zdravstvenih ili veterinarskih ustanova s kojima Ministarstvo obrane ima sklopljen ugovor.
(5) Inspekcijski nadzor mora se provoditi redovito na temelju analize rizika i odgovarajućom učestalošću, a najmanje jedanput mjesečno.


Službene životinje

Članak 10.

(1) Službeni pas mora biti označen mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja.
(2) Mikročip mora biti u skladu sa standardom ISO 11784 ili 11785, koristiti tehnologiju HDX ili FDX-B i biti takav da ga je moguće očitati s uređajem za očitavanje kompatibilnim sa standardom ISO 11785.
(3) Službeni pas označen mikročipom mora biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca koji vodi Uprava nadležna za poslove veterinarstva Ministarstva poljoprivrede.
(4) Za svakog službenog psa posjednik mora posjedovati putovnicu za kućne ljubimce (u daljnjem tekstu: putovnica) u skladu s važećim propisima.
(5) Izdavanje putovnice iz stavka 4. ovoga članka i unošenje podataka iz stavka 2. ovoga članka u Upisnik kućnih ljubimaca te cijepljenje službenih pasa na temelju ovlaštenja obavlja veterinarska služba Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.
(6) Posjednik je obvezan prijaviti nabavu službenog psa odnosno odjaviti službenog psa u slučaju svakog gubitka posjeda životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja veterinarskoj službi Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.


Članak 11.

(1) Premještanje službenog psa na području Republike Hrvatske obavlja se u pratnji posjednika ako je službeni pas označen mikročipom i ima putovnicu te ako je službeni pas:
– cijepljen protiv bjesnoće inaktiviranim cjepivom s najmanje jednom antigenom jedinicom po dozi u skladu s protokolom proizvođača
– tretiran protiv ehinokokoze
– cijepljen i/ili tretiran drugim sredstvima u skladu s posebnim vojnim aktima.
(2) U putovnici moraju biti upisani podaci koji potvrđuju valjano cijepljenje protiv bjesnoće i tretiranje protiv ehinokokoze te podaci koji se odnose na dodatna cijepljenja i/ili tretiranja.


Članak 12.

(1) Privremeno premještanje službenog psa između Republike Hrvatske i druge države obavlja se u pratnji posjednika ako je službeni pas označen mikročipom i ima putovnicu te ako je službeni pas:
– cijepljen protiv bjesnoće inaktiviranim cjepivom s najmanje jednom antigenom jedinicom po dozi u skladu s protokolom proizvođača, minimalno 30 dana prije termina premještanja
– podvrgnut jednokratnom testu titracije neutralizacijskih protutijela protiv bjesnoće čija razina u serumu mora iznositi najmanje 0,5 IU/ml, a testiranje mora biti provedeno u laboratoriju ovlaštenom od Europske komisije
– tretiran protiv ehinokokoze
– cijepljen i/ili tretiran drugim sredstvima u skladu s posebnim vojnim aktima.
(2) U putovnici moraju biti upisani podaci koji potvrđuju valjano cijepljenje protiv bjesnoće, valjani rezultat testa titracije neutralizacijskih protutijela protiv bjesnoće i tretiranje protiv ehinokokoze te podaci koji se odnose na dodatna cijepljenja i/ili tretiranja.
(3) Službeni pas iz stavka 1. ovoga članka mora biti podvrgnut kliničkom pregledu od ovlaštenoga vojnog veterinarskog inspektora u roku 48 sati prije otpreme koji u za to predviđenoj rubrici putovnice potvrđuje da je proveden klinički pregled te da službeni pas može podnijeti prijevoz do mjesta odredišta.


Članak 13.

Službeni pas koji se unosi u Republiku Hrvatsku ili se otprema iz Republike Hrvatske u drugu državu, mora biti na mjestu otpreme podvrgnut veterinarskom pregledu u skladu s važećim propisima te ga mora pratiti veterinarski certifikat u skladu sa zahtjevom države odredišta.


Članak 14.

Privremeno premještanje službenih životinja koje se prevoze vojnim prijevozom za potrebe izvršenja NATO vojnih zadaća iz Republike Hrvatske u državu članicu NATO-a i obratno, u nadležnosti je vojne veterinarske inspekcije, a obavlja se u skladu s NATO vojnim normama.


III. SLUŽBENI AKTI

Članak 15.

Vojni veterinarski inspektor pri provedbi inspekcijskog nadzora u prvom stupnju vodi postupak, sastavlja zapisnik i donosi rješenje kada je za to ovlašten odredbama ovoga Pravilnika te drugih akata donesenih na temelju ovoga Pravilnika.


Članak 16.

(1) O provedenom inspekcijskom nadzoru vojni veterinarski inspektor sastavlja zapisnik, a ako pri inspekcijskom nadzoru izuzima uzorke za analizu, sastavlja i zapisnik o uzimanju uzoraka.
(2) Zapisnike iz stavka 1. ovoga članka vojni veterinarski inspektor dostavlja nadziranoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske ili pravnoj osobi po završetku provedenoga inspekcijskog nadzora.


Članak 17.

(1) Ako vojni veterinarski inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da ovaj Pravilnik ili drugi akt na temelju kojeg je ovlašten postupati nije primijenjen ili nije pravilno primijenjen, rješenjem će narediti uklanjanje utvrđene nepravilnosti i odrediti rok u kojem se nepravilnosti moraju ukloniti.
(2) Vojni veterinarski inspektor rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske ili pravnoj osobi najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog nadzora.
(3) Vojna veterinarska inspekcija u obavljanju inspekcijskog nadzora ovlaštena je bez odgode donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera kada:
– rizik za zdravlje ljudi i životinja zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja
– postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja predmeta službene kontrole ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.
(4) Usmeno rješenje iz stavka 3. ovoga članka unosi se u zapisnik po izvršenom inspekcijskom nadzoru, a na zahtjev stranke izdat će se pisani otpravak rješenja u roku od osam dana od dana zahtjeva.


Članak 18.

(1) Protiv rješenja vojnog veterinarskog inspektora donesenog u prvom stupnju može se izjaviti žalba u pisanom obliku ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za zdravstvo u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
(2) Protiv rješenja vojnoga veterinarskog inspektora donesenog u drugom stupanju nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.


Članak 19.

(1) Zapisnici i rješenje iz članka 15. ovoga Pravilnika službeni su akti vojne veterinarske inspekcije namijenjeni uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.
(2) Akti iz stavka 1. ovoga članka ovjeravaju se malim pečatom postrojbe s grbom Republike Hrvatske u koju je raspoređen vojni veterinarski inspektor. Osim pečata s grbom Republike Hrvatske, na aktima mora biti tiskanim slovima ispisano ime i prezime, vlastoručni potpis i broj službene iskaznice vojnoga veterinarskog inspektora.
(3) Izgled i sadržaj akata iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio (Prilozi 1., 2. i 3).


IV. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 20.

(1) Vojni veterinarski inspektor u prvom stupnju obvezan je podnositi mjesečna i izvanredna izvješća o svojem radu.
(2) Mjesečna izvješća dostavljaju se stručnom uspravnicom u ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane nadležnu za zdravstvo do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.
(3) Izvanredno izvješće sastavlja se u slučaju kada vojni veterinarski inspektor utvrdi da ovaj Pravilnik ili drugi propis na temelju kojeg je ovlašten postupati nije primijenjen ili da nije pravilno primijenjen te kada naredi uklanjanje utvrđenih nepravilnosti. O utvrđenim nepravilnostima vojni veterinarski inspektor dužan je usmeno izvijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane nadležnu za zdravstvo najkasnije 24 sata po okončanju inspekcijskog nadzora/službene kontrole ili veterinarskog pregleda te pismeno u idućih osam dana.
(4) Oblik i sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisuje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za zdravstvo.


Članak 21.

Vojni veterinarski inspektor ovlašten za poduzimanje mjere zaštite zdravlja službenih životinja o pojavi sumnje na zaraznu ili nametničku bolest odnosno o utvrđenoj zaraznoj ili nametničkoj bolesti, poduzetim mjerama i prestanku bolesti izvješćuje na propisani način Upravu nadležnu za poslove veterinarstva Ministarstva poljoprivrede i nadležni veterinarski ured.


V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama propisat će pomoćnik ministra obrane nadležan za ljudske resurse u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) Oblik i sadržaj izvješća o radu vojnoga veterinarskog inspektora propisat će čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za zdravstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.


Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji rada Vojne veterinarske inspekcije Oružanih snaga Republike Hrvatske (urboj: 512-01-00-1276 od 17. srpnja 2000.)


Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG 1

VOJNA VETERINARSKA INSPEKCIJA
VP ________________________________
KLASA: ____________________________
URBROJ: ___________________________
Mjesto i datum: ______________________
ZAPISNIK
o inspekcijskom nadzoru u ______________________________
mjesto _________________________, dana _______________.
Nadzor obavljen od _______________ do _________________.
Nakon obavljenog nadzora ustanovljeno je sljedeće:
___________________________________________________
___________________________________________________
Zapisnik je stranki pročitan i na njega su stavljene primjedbe:
__________________________________________________
Prisutni pregledu: _____________________________________
Zapisnik sastavljen u _______________ primjeraka.
Dostavljeno:
____________________ Vojni veterinarski inspektor
____________________ MP
____________________ _______________________

PRILOG 2

VOJNA VETERINARSKA INSPEKCIJA
VP ________________________________________
KLASA: ____________________________________
URBROJ: ___________________________________
Mjesto i datum: _______________________________

ZAPISNIK O UZIMANJU UZORAKA HRANE
1. Naziv hrane od koje se uzima uzorak
__________________________________________________
2. Svrha izuzimanja uzorka
__________________________________________________
3. Vlasnik hrane
__________________________________________________
4. Proizvođač hrane
__________________________________________________
5. Vrijeme uzimanja uzorka
__________________________________________________
6. Ukupna količina hrane
__________________________________________________
7. Opis hrane od koje je uzet uzorak
__________________________________________________
8. Način uskladištenja ili čuvanja
__________________________________________________
9. Okolnosti koje bi mogle biti od značaja pri davanju mišljenja o ispravnosti hrane
__________________________________________________
__________________________________________________
Tri uzorka uredno je zapečaćeno i propisno označeno. Jedan uzorak dostavit će se na laboratorijsko ispitivanje u __________________. Potrošnja hrane od koje su uzeti uzorci u količini od _______ zabranjena je do donošenja rješenja na osnovi rezultata ispitivanja. Drugi i treći uzorak ostavljeni su na čuvanju na mjestu uzorkovanja.
Napomena: Zapisnik je sastavljen u tri primjerka, od kojih je jedan ostavljen stranci koja je prisustvovala uzimanju uzoraka.
Stranka koja je prisustvovala uzimanju uzoraka Vojni veterinarski inspektor
MP
_____________________ _____________________

PRILOG 3

VOJNA VETERINARSKA INSPEKCIJA
VP ________________________________
KLASA: ____________________________
URBROJ: ___________________________
Mjesto i datum: ______________________
Vojna veterinarska inspekcija na temelju članka 17. Pravilnika o radu vojne veterinarske inspekcije Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj ____), a vezano uz navode iz Zapisnika o inspekcijskom nadzoru KLASA: ___________, URBROJ: _________ od dana _________, donosi
RJEŠENJE
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Obrazloženje:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovoga rješenja moguće je izjaviti žalbu pisanim obliku ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za zdravstvo Ministarstva obrane u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje naređenih mjera.
Dostaviti:
____________________ Vojni veterinarski inspektor
____________________ MP
____________________ _______________________

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox