PROGRAM RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2012. GODINU - važeći tekst, NN br. 21/2012

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!>>> vidi cijeli propis (grafički uređen) OVDJE

 


Na temelju članaka 35. i 36., stavak 8. i 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« br. 155/202; 47/10, 80/10 i 93 /11) i članka 4 stavka 1. alineje 3. Statuta Savjeta za nacionalne manjine (»Narodne novine« br. 106/2003), Savjet za nacionalne manjine na 46. sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine donio jePROGRAM RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2012. GODINU(„Narodne novine“, broj 21/12)I.


Savjet za nacionalne manjine, radi sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina, donosi program rada. U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.II.


Savjet za nacionalne manjine će:

– predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ili na nekom njenom području

– predlagati tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalne manjine, a osobito vezana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode

– provoditi mjere sukladno Akcijskom planu za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

– surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

– predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima.

– tražiti od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke i izvješća potrebna za razmatranje pitanja koja se odnose na prava nacionalnih manjina

– davati mišljenja, prijedloge, analizirati programe javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja

– analizirati rad tijela državne vlasti vezano za ostvarivanje manjinskih prava

– analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina

– kontinuirano pratiti praktičnu provedbu manjinske legislative u jedinicama lokalne i regionalne samouprave

– surađivati i organizirati zajedničke sastanke s predstavnicima tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čiju nadležnost spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta utvrđena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Statutom Savjeta

– raspoređivati sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe ostvarivanja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina razmotriti kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava, koja su im doznačena iz državnog proračuna i o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor

– davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina

– surađivati s vijećima, koordinacijama i predstavnicima nacionalnih manjina, nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina

– provoditi program edukacije nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

– provoditi programe edukacija i informiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina – izdavanje lista »Manjinski forum« namijenjenog vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina

– provoditi zajedničke programe s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina

– surađivati s Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske

– surađivati sa Sveučilištima u Republici Hrvatskoj te znanstveno-stručnim organizacijama, vezano za stručne analize manjinskih pitanja i edukaciju pripadnika nacionalnih manjina

– sudjelovati u prekograničnoj suradnji s matičnim državama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

– surađivati s nevladinim udrugama civilnog društva

– donijeti financijski plan i završni račun.

 

 

 
Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox